• Horeca

    Komercialist (1), Elektro serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2)


    • 31 Maj, 2024