• Terre des Hommes - Child Relief

    Ekspert lokal për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për mbajtjen e evidencës unike dhe të dokumentacionit të përfituesve të të drejtave, formës, masave dhe shërbimeve nga përkujdesi social dhe familjar (Alb/Eng)


    • 2 Korrik, 2024