Kompania GLS architects SH.P.K shpall konkurs për vende pune: 
 
Pozita:               Arkitekt/e;
Vendi i punës:   Rruga Tirana, Lakrishtë, Prishtinë;
Kohëzgjatja:      E pakufizuar;
 

Kualifikimet themelore:

Edukimi:   min. Bachelor i Arkitekturës;
Përvoja: Së paku 2 vite përvojë profesionale (të dëshmuara me Referencë nga punëdhënësi paraprak);
Gjuhet:    Shqip, Anglisht, 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (arritja e deadline);
 • Bën planifkimin dhe realizimin e projektit komfor rregullave dhe kërkesave të kompanisë;
 • Realizon aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Vizatimi i planeve detale të Arkitekturës (me Detaje dhe plane të sakta);
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Machbarkeitsstudien, 3D, Vorprojekt, Ausführungspläne;
 • Vizualizime për projekte (jo e domosdoshme);
 • Të gjitha vizatimet bëhen në gjuhë Gjermane me standarte të larta për Zvicër; 
 
Kualifikimet:
 • Paraqitje profesionale;
 • Diplome Universitare Bachelor / Master në Arkitekturë;
 • Shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • Të ketë njohuri të avansuara me ArchiCAD, (si dhe të ndonjë softwear-i për 3D prezantim si: Lumion, 3ds Max, etj);
 • Punë me Mac OS; 
 
Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe portfolion në e-mail adresën: [email protected]
 
Tek “Subject” duhet të shënoni pozitën dhe emrin: Arkitekt_Emri/Mbiemri;
Afati i dorëzimit: 18.04.2023
Pas shqyrtimit të aplikacioneve do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojne kushtet e lartëpërmendura. 
 
(Ju lusim që të dhënat e bashkangjitura të mos jenë më të mëdha se 10MB. Dokumentet që nuk plotësojnë kriteret e lartëpërmendura nuk do të shqyrtohen). 

Tagged as: Arkitekt, Arkitekte, Arkitekture, GLS Architects, prishtine, Vizualizime te projekteve