KS Sigkos ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë proaktiv,  bashkëpunues dhe të përgjegjshëm, që të aplikojnë për pozitën në vijim. 

 • Drejtor i Departamentit të Marrjes në Sigurim/Shitje 

Detyrat dhe përgjegjësit kryesore :

 • Zhvillon, zbaton dhe menaxhon strategjinë, portfolion dhe proceset tjera te shitjeve për te gjitha llojet e sigurimeve, në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi mujore, vjetore,
 • Promovon produktet te reja dhe shërbimet e kompanisë për klientët e ri dhe aktual, për të menaxhuar çmimet dhe mbulueshmërinë.
 • Identifikon klientë potencialë në lidhje me shërbimet, produktet, ofertat për te rritur te ardhurat,
 • Përshtat produktet e kompanisë sipas ndryshimeve ligjore dhe kërkesave të tregut,
 • Menaxhon, motivon dhe trajnon ekipin e shitjeve me performancë të matur me intervale kohore,
 • Kryen hulumtime të industrisë së sigurimeve dhe te analizave të tendencave të tregut,
 • Kupton drejtë nevojat e klientëve që lidhen me sigurimin dhe siguron plane gjithëpërfshirëse të sigurimit.
 • Përgatit raport mujore dhe periodike për strukturat mbikëqyrëse te kompanisë dhe institucionet relevante te industrisë se sigurimeve,
 • Kryen edhe detyra të tjera të caktuara nga menaxhmenti i kompanisë,

Kërkesat dhe aftësitë:

 • Diplomë Bachelor dhe 5+ vjet përvojë e dëshmuar në një rol të menaxhimit të shitjeve ( preferohet ne industrinë financiare, sigurime, banka, microfinanca etj,
 • 2+ vite përvojë e dëshmuar në menaxhment të ndonjë portfolio të caktuar, apo një biznesi,
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të produkteve dhe tregjeve të sigurimit,
 • Të jetë i motivuar dhe aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët,
 • Të kuptojë sfidat e biznesit dhe industrisë së sigurimeve në vend.
 • Njohuri te mira të gjuhës angleze

Procedura për aplikim: 

Kandidatët për këtë pozitë, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e tyre si: CV-në, letër motivimin, diplomën dhe dëshmitë tjera të kualifikimit, përvojën e punës, etj.

Kandidatët mund te aplikojnë duke dorëzuar dokumentet ne zarf të mbyllur në adresën Kompania e Sigurimeve “SIGKOS”, Prishtinë, Kompleksi Riera Z10 Rruga Magjistrale Prishtine-Shkup, 10000, ose duke aplikuar online.

Afati i aplikimit është deri me datë: 22.02.2024.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Tagged as: Banka, Biznes, Drejtor i Departamentit, Industri Financiare, Komunikim, Microfinanca, prishtine, shitje, Sigkos, Sigurim, Sigurime