FTESË PËR OFERTË PËR TRAJNIM PËR LEADERSHIP

Institucioni Mikrofinanciar KosInvest i fton të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë ofertat e tyre për Trajnime lidhur me temën për Leadership.

Trajnimi për Leadership duhet të përmbajë disa nga temat siç janë: Aftësitë e Komunikimit, Ndërtimin e Ekipit, Marrjen e Vendimeve, dhe Inteligjencën Emocionale.

Programet e trajnimit mund të përfshijnë aktivitete për të përmirësuar aftësitë e punës në grup, bashkëpunimit dhe zgjidhjes së konflikteve. Trajnimi gjithashtu duhet të ketë një fokus në parimet e menaxhimit të ndryshimit, strategjitë e komunikimit gjatë kohës së ndryshimit, si dhe nxitjen e një kulture përshtatshmërie.

Oferta duhet të përmbajë këto të dhëna:

  • Trajnimin si dhe përmbajtjen kryesore të trajnimit;
  • Dokumentacionin e Regjistrimit të Biznesit si dhe
  • Ofertën me çmim për trajnim.

Ofertat duhet të sjellen përmes zarfit të mbyllur duke specifikuar titullin “Ofertë për Trajnim për Leadership”. Ofertën duhet t’a sjellni në Zyrën Qëndrore të KosInvest në Rr. Suteren, Llamella D, Arbëria 3, Nr. 01, 02, 03 Prishtinë.

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave në IMF KosInvest është më 21 Shkurt 2024, në ora 15:00.

IMF KosInvest ka të drejtë të anulojë ofertën dhe/ose të ndryshoj karakteristikat e ofertës dhe t’i ftojë pjesëmarrësit për të sjellur sërish ofertat e tyre.

Cdo pyetje shtesë rreth kësaj ftese për ofertë mund ta adresoni në: [email protected] ose në numrin e tel: 038 240 664.

Tagged as: Ftese, Ftese per oferte, Kos Invest, Leadership, Oferte, prishtine, Trajnim