Shield Recruitment & HR kërkon Hidroinstalues (10 dhjetë vende pune)  për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Realizon sistemin e përgjithshëm të ujrave sipas planifikimit;
 • Instalimi i kanalizimeve të ujrave të pastërta dhe të zeza;
 • Instalimi i gypave të ujrave të ftohta dhe të ngrohta;
 • Instalimi i sistemit ujor për prodhimin e ujrave të ngrohta dhe të ftohta;
 • Punon dhe rregullon sistemin ujor dhe ndërtimor të cila mund të shkaktojnë ndryshime cilësore dhe sasiore në regjimin ujor;
 • Punon në sistemin mbrojtëse ujor dhe objekteve për shfrytëzimin e ujrave;
 • Punon me pajisjet për përcaktimin e sasisë së ujrave të përdorura dhe ujrave të ndotura të shkaktuara;
 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet hidro-instalues;
 • Siguron instalimin e rrjetit të hidros, teston furnizimet me ujë;
 • Vendos shenja të sigurisë në të gjitha vendet e nevojshme;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Shkolla e Mesme Teknike, drejtimi i hidro-instalues;
 • Së paku 3 vite përvojë punë si hidro-instalues;
 • Njohuri rreth sistemeve të ujrave/kanalizimeve;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punës në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjësi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 19 Shkurt 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë. 

Tagged as: Hidro, Hidroinstalues, Instalues, Kazakistan, Shield Recruitment, Teknike