KONKURS

Menaxhere Finance

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomë në Financë / Kontabilitet;
 • Minimumi 4 vjet përvojë pune në financë / kontabilitet;
 • Prioritet, kandidatët me përvojë në menaxhim
 • Njohuri shumë të mira të skemave të kontabilitetit / raportimit IAS / IFRS;
 • Njohuri shumë të mira të rregulloreve tatimore dhe çështjeve të lidhura fiskale;
 • Njohuri shumë të mira të parimeve të përgjithshme dhe të kontabilitetit të menaxhimit;
 • Çdo kualifikim tjetër në fushën përkatëse është një plus (ACCA është një plus);
 • I gatshëm për të punuar në një mjedis dinamik;
 • Njohuri shumë të mira të programeve Microsoft Office, veçanërisht Excel;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;

Pergjegjesite:

 • Përgjegjës për zbatimin e rregulloreve të menaxhimit financiar, funksionimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e kontabilitetit financiar dhe të menaxhimit. Përgatit Analizat për Drejtorin e Financës dhe azhornimin e rregullt të sistemit financiar dhe menaxhues të kontabilitetit, raportimit dhe analizës financiare sipas kërkesave të reja (si SNRF dhe rregullat tatimore në përputhje) që ka kompania;
 • Përgjegjës për të gjitha raportimet financiare dhe informacioneve që lidhen me to, që duhet të përgatiten dhe dorëzohen tek CFO-ja brenda afatit të përcaktuar;
 • Përgjegjës për regjistrimin e rregullt dhe konsolidimin e të gjitha llogarive të menaxhimit dhe raportimit (MIS / Analiza Financiare) dhe paraqet ndonjë dallim të identifikuar tek CFO;
 • Përgjegjës për konsolidimin e rregullt dhe barazimin e bilancit të shpenzimeve të amortizimit në fund të çdo muaji dhe siguron që shifra e saktë të raportohet në fund të çdo muaji / viti financiar dhe çdo ndryshim të dokumentohet dhe reflektohet siç duhet në sistem, si dhe raportohet tek Shefi i Financës;
 • Përgjegjës për planifikimin e parave dhe të bankave dhe raportimin tek menaxhmenti me qëllim të përmbushjes së afateve të pagesës dhe siguron pagesën e furnizuesve brenda datave të përcaktuara;
 • Përgjegjës për barazimin e rregullt të bankës dhe parave të gatshme në fund të çdo dite dhe paraqet pajtimin dhe pasqyrat bankare në fund të çdo muaji / viti financiar dhe çdo ndryshim dokumentohet dhe reflektohet siç duhet në sistem; dhe i raportohet CFO-së;
 • Përgjegjës për konsolidimin e rregullt dhe barazimin e bilancit të shitjeve dhe kostove  në fund të çdo dite dhe siguron që shifra e saktë të raportohet në fund të çdo muaji / viti financiar dhe çdo diferencë të dokumentohet dhe reflektohet siç duhet në sistem; dhe i raportohen CFO-së;
 • Përgjegjës për konsolidimin e rregullt të bilanceve materiale, inventarit dhe aseteve fikse në fund të vitit kalendarik / financiar kryhet në përputhje me standardet e kërkuara të menaxhimit dhe rregullat e kontabilitetit janë duke u ndjekur dhe çdo ndryshim është dokumentuar dhe reflektuar siç duhet në sistem; dhe i raportohet CFO-së;
 • Përgjegjës për konsolidimin e rregullt dhe barazimin e bilancit të klientëve dhe furnitorëve në fund të çdo dite dhe siguron se shifra e saktë raportohet në fund të çdo muaji / viti financiar dhe çdo ndryshim dokumentohet dhe reflektohet siç duhet në sistem; dhe i raportohet CFO-së;

Mënyra e Aplikimit:

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit ‘Apliko Këtu

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Cambridge Clinical Laboratories, Ekonomi, Financa, Kontabilitet, Menaxher, Menaxhere e Financave, Menaxhment, prishtine