Shield Recruitment & HR kërkon Montues të sistemeve të nxemjes 10 (dhjetë vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatit vendin dhe mjetet e punёs për instalime të ngrohjeve;
 • Interpreton skema të instalimeve të ngrohjeve;
 • Instalimi i gypave të ujrave të ftohta dhe të ngrohta;
 • Të vizatojё skica tё thjeshta tё instalimeve të ngrohjeve;
 • Të përdor veglat, pajisjet dhe instrumentet e punës në instalime të ngrohjes;
 • Bënë llogaritje tё thjeshta ekonomike për veprimtaritë në instalimet e ngrohjeve;
 • Tё kryejё matje dhe kuotime nё instalime të ngrohjeve;
 • Të hapi kanale dhe vrima për instalimet e ngrohjeve;
 • Tё pёrgatisin gypat për instalime të ngrohjeve;
 • Bënë instalimin e rrjetit të gypave në sistemin e ngrohjeve;
 • Të montojë trupat ngrohëse në sistemin e ngrohjeve;
 • Të kryejë punimet e instalimit në kaldatore;
 • Zbaton standardet e profesionit;
 • Kujdeset për veglat dhe pajisjet e punës;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Shkolla Mesme Teknike;
 • Së paku 3 vite përvojë punë si montues i sistemeve të nxemjes;
 • Njohuri rreth sistemeve të nxemjes;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punës në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjësi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 19 Shkurt 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë. 

Tagged as: Kazakistan, Montues, Nxemje, Shield Recruitment, Sisteme, Sisteme te Nxemjes, Teknike