Në bazë të nenit 10 të Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë, si dhe Vendimit 75/2024 të datës 02.04.2024, Ministria e Drejtësisë publikon:

KONKURS PUBLIK

PËR ZGJEDHJEN E NOTERËVE

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët dëshirojnë të aplikojnë në konkursin për zgjedhje të noterëve se:

Ministria e Drejtësisë shpallë njëqind (100) pozita të lira për NOTER në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Aplikacionit/kërkesës duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e vërtetuara me të cilat dëshmohet se kandidati i plotëson kushtet ligjore si në vijim:

  • Çertifikatën e shtetësisë;
  • Vërtetimin nga Gjykata se nuk i është hequr zotësia e veprimit;
  • Deklaratën nën betim nga aplikuesi për integritetin personal dhe profesional, e cila duhet të dorëzohet e NOTERIZUAR;
  • Diplomën e Fakultetit Juridik, sipas programit katër vjeçar ose studimet master, kopja e së cilës duhet të dorëzohet e NOTERIZUAR;
  • Në rast se kandidati e ka fakultetin të përfunduar në shtetin tjetër, kandidati duhet ta sjell diplomën e nostrifikuar dhe vendimin nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Republikës së Kosovës, të cilat duhet të dorëzohen të NOTERIZUARA.
  • Vërtetimin për përvojën e punës në fushën juridike pas diplomimit konform nenit 4 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 06/L-010 për Noterinë, i cili duhet të dorëzohet origjinal ose në kopje të NOTERIZUAR;
  • Certifikatën për dhënien e provimit të Noterisë, të lëshuar nga Ministri/ja i/e Drejtësisë, e cila duhet të dorëzohet në kopje të NOTERIZUAR;
  • Dëshminë që kandidati nuk është dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepër penale, e cila duhet të dorëzohet origjinal ose në kopje të NOTERIZUAR;
  • Gjendja e llogarisë bankare për gjashtë (6) muajt e fundit ose dëshmi tjetër që kandidati është në gjendje financiare të themelojë zyrën noteriale, përkatësisht të sigurojë lokalet përkatëse dhe pajisjet e nevojshme për ushtrimin e funksionit të noterit;

Afati për dorëzimin e dokumentacionit për aplikim fillon nga data 03.04.2024 (e mërkurë) deri më datën 17.04.2024 (e mërkurë).

Dokumentacioni për aplikim dorëzohet në Ministrinë e Drejtësisë (ish–Ndërtesa e Rilindjes) kati përdhesë, Arkivi i Ministrisë së Drejtësisë, Prishtinë, Republika e Kosovës, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Me qëllim të shtrirjes së shërbimit noterial në tërë territorin e Republikës së Kosovës, kandidati që aplikon në këtë shpallje publike konsiderohet se pranon të emërohet në cilëndo komunë të Republikës së Kosovës, ku ka pozita të lira për noter.

Sqarim shtesë: në këtë shpallje publike ftohen të aplikojnë të gjithë kandidatët që kanë dhënë provimin e Noterisë, përfshirë proceset e provimit të Noterisë në vitet paraprake. Aplikacionet e të gjithë kandidatëve do të trajtohen në mënyrë të barabartë.

Për informata më të hollësishme mund të drejtoheni në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë http://www.md-ks.org. ose ne nr. +383 38 200 67 035.

 

Tagged as: Drejtesi, Gjithe Kosoven, Konkurs publik, Legjislacion, Ligj, Ministria e Drejtësisë, Noter, Shpallje publike