Konkurs Pune – Mercom Company

Operator në CNC (1 Pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi të shkëlyera për kryerjen e punëve mekanike dhe njohuri të mira për sistemet kompjuterike;
 • Interpretimi i vizatimeve dhe skicave teknike për të kuptuar plotësisht kërkesat e projektit;
 • Përcaktimi i matjeve dhe llogaritja e sasive dhe madhësive të nevojshme materiale për projekte;
 • Njohja e shkëlqyer e funksionimit të makinës CNC;
 • Kuptimi i udhëzimeve kompjuterike për të siguruar funksionimin e duhur të makinës.
 • Përvojë në përgatitjen dhe ngarkimin e lëndëve të para dhe komponentëve në makinë.
 • Raportimi në baza të rregullta për punët e kryera.

Kualifikimet:

 • Të ketë përvojë pune si Operator me makina CNC.
 • Të ketë së paku të përfunduar shkollën e mesme (e preferueshme diploma për Inxhinieri Mekanike)
 • Të ketë njohuri në përdorimin e makinave CNC dhe makinave të ngjashme.
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë njohuri të gjuhës angleze.

Aplikimi bëhet duke dërguar CV-në tuaj dhe dokumentacionin tjetër në lidhje me kualifikimin dhe përvojën e punës, në e-mail adresën: [email protected]

Në subjekt shenoni pozitën për të cilën aplikoni.

Tagged as: Cnc, Mercom Company, Operator, Operator ne CNC, prishtine, Prodhim