Në bazë të Ligjit Nr. 08/L – 197 për zyrtarët publikë, Neni 39 (1,2,3,4,5 dhe 6) dhe Rregullores (QRK) NR. 15/2023 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 5 Komuna Drenas shpall:

Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Emri i grupit                                          Grupi ligjor
Titulli i pozitës së punës                    Përfaqësues Ligjor i Komunës
Klasa e pozitës                                     Profesional 1
Koeficienti/Paga                                  8
Nr. i kërkuar                                          1
Kohëzgjatja e emërimit                      Emërim me afat të pacaktuar
Data e njoftimit                                   13/03/2024
Afati për aplikim                                 14/03/2024 – 12/04/2024
Institucioni                                           Komuna Drenas
Departamenti                                      Zyra e Kryetarit
Divizioni
Vendi i punës                                      Zyra e Kryetarit
Nr. i Referencës                                  RN00013573
Kodi                                                       RPC0007112

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës në përputhje me përgjegjësitë e tij të përcaktuara me ligj;
 • Sipas kërkesave jep mendime juridike profesionale dhe rekomandime tjera në përmbushjen e ligjshmerisë sa i përketë organeve komunale;
 • Bënë përfaqësimin e Komunës para Gjykatës në të gjitha nivelet;
 • Bënë të gjitha autorizimet për përfaqësime në Gjykatë;
 • Puna kryhet brenda udhëzimeve të përgjithshme lidhur me objektivat dhe afatet e përfundimit të detyrave;
 • Detyrat/projektet realizohen në përputhje me politikat e institucionit, me standardet administrative dhe procedurat teknike, si dhe duke mbajtur parasysh praktikat profesionale;
 • Përmbushja e detyrave kërkon aftësi analitike dhe planifikim të pavarur;
 • Nga zyrtari i kësaj pozite kërkohet dhe pritet të diskutojë rezultatet e punës me eprorin e tij dhe ti referohen atij vetëm në rastet e problematikave/çështjeve jo të zakonshme;
 • Për punën e tij / saj i përgjigjet Kryetarit të Komunës.

2.Kriteret e përgjithshme për pranimin në detyrë, sipas nenit 9 të LZP-së

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për veprim, sipas legjislacionit në fuqi;
 • Të zotërojë të paktën njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë e/i aftë për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë e/i dënuar për kryerjen e një veprës penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik.
 • Të ketë arsimin, përvojën e punës profesionale dhe/apo aftësitë e kërkuara për pozitën, kategorinë, klasën apo grupin përkatës.
 • Të kaloj me sukses procedurat e pranimit të përcaktuara në këtë ligj.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to (Në rastin kur kreditë janë mbledhur si pasoje e dimplomës Bachelor dhe Master, fusha e Diplomës Master të jetë e njëjtë apo vazhdim (specializim) i Diplomës Bachelor). Fakulteti Juridik.
 • Kualifikime të posaçme formale: Provimi i Jurisprudencës, Certifikata, Licenca kur kërkohen me legjislacionin në fuqi apo kur vlerësohet se janë të nevojshme për pozitat e kësaj klase.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës.
 1. Njohuritë, aftësitë dhe cilësitë e kërkuara në procedurën e rekrutimit
 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.
 • Njohja e thellë dhe e specializuar në fushën profesionale specifike;
 • Niveli i lartë i njohjes profesionale dhe teknike nga fusha e caktuar dhe të kuptimi i fushës të cilat janë të lidhura me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohja e gjerë e fushave, të metodave hulumtuse, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve themelore dhe analitike;
 • Aftësi e mendimit logjik dhe analiza;
 • Aftësi për vlerësim të pavarura profesionale;
 • Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internet).
 1. Dokumentet që duhet të dorëzohen si pjesë e aplikimit dhe mënyrën e dorëzimit të tyre
 • Kopjen e letërnjoftimit/pasaportës/certifikatës së shtetësisë së Republikës së Kosovës.
 • Kopjen e diplomës të kërkuar me konkurs të lëshuar nga institucionet arsimore të Republikës së Kosovës. Nëse diploma është fituar jashtë vendit, vërtetimin e nostrifikimit të diplomës së fituar apo aktin që dëshmon se diploma e fituar është në procedurë të nostrifikimit, me kusht që nostrifikimi i diplomës të dorëzohet deri në momentin e nënshkrimit të aktit për emërim në pozitë;
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit(vërtetim/kontratë) të lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimit në atë pozitë.Dëshmisë e punësimit jashtë institucioneve publike duhet të mbështet së paku njëra nga dëshmitë si në vijim: pasqyra e pagesave në fondin e kursimeve pensionale apo pasqyra e pagesave të obligimeve tatimore në përputhje me legjislacionin tatimor për të ardhurat personal.
 • Dëshmi që nuk ka në fuqi masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik (vlen për të punësuarit në institucione publike).Kandidatët që nuk janë të punësuar në institucione publike duhet të dërgojnë një vetëdeklaratë me shkrim të nënshkruar se nuk kanë masë disiplinore për shkelje të rëndë në institucion publik.
 • Dëshmitë e trajnimeve profesionale të ndjekura apo trajnimeve që aplikuesi i ka realizuar në cilësinë e trajnuesit.
 • Kopjet e dokumenteve tjera që provojnë plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e rekrutimit dhe të deklaruara në aplikacion.

Dëshmitë që nuk kërkohen gjatë aplikimit, por në fazën e verifikimit para emërimit (mund të vendoset tek pika 5 ose në fund tek të dhënat shtesë, sido që është më e lehtë teknikisht).

 • Certifikatë mbi dënimet penale origjinale e lëshuar nga gjykata përmes së cilës dëshmohet se nuk është i/e dënuar për kryerjen e veprës penale me dashje, jo më të vjetër se(6) muaj nga data e lëshimit.
 • Dëshmi se kandidati është i aftë në pikëpamje shëndetësore.
 • Dëshmi përkatëse se kandidati ka zotësi të plotë për të vepruar.
 1. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për pranim do të shpallet më së largu deri më datën 27/04/2024, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

7.Kriteret specifike shtesë

 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim – maksimumi 70 pikë
 • Intervista – maksimumi 30 pikë
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Mënyra e aplikimit
 1. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

 • Pas përzgjedhjes së kandidatit fitues, njësia përgjegjëse bën verifikimin para emërimit me qëllim të vërtetimit se kandidatët vazhdojnë të plotësojnë kriteret e konkursit, përmes dokumenteve ne origjinal apo të njësuara me origjinalin.

Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre, personat me aftësi të kufizuar dhe gjinia më pak e përfaqësuar kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në LZP. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Tagged as: Drenas, Juridik, Komuna e Drenasit, Konkurs publik, Legjislacion, Ligj, Perfaqesues Ligjor, Shpallje publike