Arjeta Group për njësit e saj QTA – Klinë shpallë konkurs për vende të lira :

 • 1 – Pranues Malli
 • 1 – Sektorist

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën Pranues Malli

Lokacioni i Punës, QTA Njësia Klinë

 • Mbanë përgjegjësi për pranimin e mallit në bazë të fletëporosisë dhe leximit me hendell,
 • Bënë kontrollimin e faturës hyrëse në përputhje më sasinë dhe çmimet e programit,
 • Organizon palimin dhe renditjen e mallit në depo.
 • Bënë organizimin e bartjes së mallit nga depoja në market, në bashkëpunim me kolegët tjerë,
 • Kontrollon dhe evidenton mallin e dëmtuar dhe të skaduar,
 • Koordinohet me furnitorin për planifikimin dhe pranimin e mallit,
 • Ushtron kontrollin dhe kujdeset për hedhjen e mbeturinave,

Kualifikimet e Kërkuara

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm;
 • Të ketë përvojë pune në këtë drejtim ose të ngjashëm;
 • Të ketë aftësi për punë ekipore dhe individuale;
 • Përkushtim dhe etik në punë.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën Sektorist

Lokacioni i Punës, QTA Njësia Klinë

 • Asiston konsumatorët gjatë blerjes, me kujdes përkushtim të madh,
 • Është përgjegjës për palimin e mallit dhe përcjelljen e afateve të skadencës për mallrat përkatëse,
 • Bashkëpunon dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme me kolegun e tij/saj të punës në lidhje me procesin e punës.
 • Kujdeset për renditjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha produkteve në Market.

Kualifikimet e Kërkuara

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm
 • Të ketë përvojë pune në këtë drejtim ose të ngjashëm.
 • Të ketë aftësi për punë ekipore dhe individuale;
 • Përkushtim dhe etik në punë.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në postën elektronike ( e-mail ) [email protected] ose drejtpërdrejt  duke plotësuar aplikacionin në Njësinë tonë në Klinë.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartcekura do të ftohen për intervistim

Konkursi do të jetë i hapur nga data 10 Mars 2023 deri më 31 Mars 2023.

Tagged as: Arjeta Group, Klina, Pranues Malli, QTA, Sektorist