KONKURS PUNE

Produkt Manager-i është përgjegjes për zhvillimin edhe implementimin e aktivitetit tregtues të portofolit te produkteve të paracaktuara. Në rastin konkret të produkteve të kompanisë farmaceutike Gjermane BetaPharm

Përparësi kanë ata të cilët njohin lëmitë Kardiologji, Endokrinologji si dhe Neurologji

Kërkesat e profilit
Përgjegjësitë dhe detyrat

  •  Planifikon, zhvillon dhe zbaton aktivitetet e prezentimit për kategorinë e produkteve të paracaktuar ;
  • Vendos kontakte me persona te rinj dhe mirëmban kontaktet me klientët ekzistues.;
  • Identifikon, vlerëson dhe plotëson nevojat e klientëve bazuar në politiken dhe strategjinë
  • I ofron konsulencë të plotë klientëve në lidhje me produktet e portofolit të paracaktuar;
  • Kryen analiza tregu
  • Viziton klientët,
  • Ndërton baza datash, raporte analitike periodike në lidhje me portofolin
  • Kryen analiza të gjendjes së magazines edhe në menyre periodike harton file-in e porosisë;

Lokacioni: Prishtinë

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes butonit “Apliko Këtu” ose emailit [email protected] duke dërguar CV

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Kosova Med, Manager, Menaxher, Menaxhment, prishtine, Product, Produkt Menaxher