KONKURS

Vozitës – Kategoria B

PËRGJEGJËSITË:

  • Kontrollon orarin e automjeteve çdo mëngjes dhe siguron udhëtim të sigurt per stafin;
  • Mirëmajtja e rregullt e automjeteve;
  • Kontrollimi i sistemit të monitorimit të automjeteve;
  • Kryen dhe ruan regjistrimet e automjeteve;
  • Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i delegohen nga menaxheri i administratës;

KUALIFIKIMET:

  • Shkollim i mesëm/i lartë (preferohet);
  • Përvoja e punës, njohuri në vozitje
  • Leja për drejtim të automjetit – Kategoria B

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org.
Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 14.04.2024

FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit FINCA Impact Finance, një grup prej 19  institucioneve mikrofinanciare dhe bankave që ofron shërbime financiare me përgjegjësi sociale dhe u mundëson individëve dhe komuniteteve me të ardhura të ulëta të investojnë në të ardhmen e tyre.

Me aplikimin e juaj, ju e autorizoni FINCA Kosovë që të mbledh, verifikojë dhe të përpunojë të dhënat personale për qëllime të punësimit të mundshëm në FINCA Kosovë.

Tagged as: Finca Kosovo, Kategoria B, Logjistike, prishtine, Shofer, Transport, Vozites, Vozitje