POZICION I LIRË PUNE

Banka Credins Kosovë kërkon të punësojë: 

 • Specialist/e për Riskun Kreditor, Departamenit i Riskut
 • Specialist/e për Riskun e Tregut dhe Operacional, Departamenti i Riskut 

Drejtoria Qendrore, Prishtinë             

Misioni i Departamentit të Riskut është identifikimi, matja, monitorimi, administrimi dhe raportimi i rreziqeve që shoqërojnë veprimtarinë e Bankës.

Departamenti i Riskut ka si funksion kryesor administrimin, identifimin, mbikqyrjen dhe raportimin e të gjithë risqeve që shoqërojnë aktivitetin e Bankës, krahas riskut nga aktiviteti kreditues. Kjo njësi merr të gjitha masat e nevojshme duke përdorur të gjitha metodologjitë në dispozicion për të mbajtur risqet e bankës brenda profilit të riskut të dëshiruar. Të këshillojë bankën në lidhje me manaxhimin e riskut, sistemeve të kontrolleve të brendshme, si dhe në ndikimin e tyre në operacionet e bankës.

Qëllimi i pozicionit: – Specialist/e për Riskun Kreditor

Specialisti/ja për Riskun Kreditor ka për qëllim matjen dhe monitorimin e riskut të kredisë dhe administrimin e ekspozimeve në risk në portofolin e bankës. Specialisti/ja, është përgjegjës/e për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e riskur kreditor me të cilat ballafaqohet Banka. Ai/ajo do të jetë gjithashtu përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e strategjive për zbutjen e riskut dhe sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat rregullatore.

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomuar në shkencat ekonomike, financë bankë, kontabilitet ose fusha të ngjajshme.
 • Trajnime në fushën e menaxhimit të risqeve të tregut.
 • Të ketë përvojë pune mbi 2-3 vjecare në fushën e menaxhimit të riskut/kredisë
 • Njohuri për tregjet financiare, produktet dhe instrumentet.
 • Njohja me kërkesat dhe standardet rregullatore.
 • Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Të ketë njohuri të mira në fushën e statistikës, gjithashtu e preferueshme të ketë pervojë në përdorimin e programeve statistikore.
 • Aftësi shumë të mira përshtatjeje, për të punuar në grup
 • Aftësi të mira për të punuar në mënyrë të pavarur duke përmbushur afatet kohore
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit të punës
 • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe risqeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Monitoron limitet e rrezikut të kredisë të lidhura me transaksione specifike dhe portofolin e kredisë. Vlerësimin e ecurisë dhe përbërjen e portofolit në risk, cilësinë e portofolit dhe raportet e mbulimit me garanci.
 • Përgatit analizën e portofolit të kredisë lidhur me ecurinë, trendet, ndryshimet në portofol, segmentimet, elemente të tjerë për strukturën. 
 • Kryen procesin e provizionimit nën standardet vendore dhe ato ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS) në perputhje me procedurat në fuqi.
 • Kryen periodikisht teste të stresit dhe analizat e skenareve për përllogaritjen e humbjes potenciale te kredisë.
 • Mbledhja dhe raportimi i të dhënave në risk sipas vlerësimit për portofolin e huave.
 • Kryen llogaritjen e aseteve të ponderuara me rrezik (RËA) sipas kërkesave të kuadrit rregullativ të Bankës Qëndrore të Kosovës për adekuatshmërinë e kapitalit.
 • Përllogarit dhe raporton ekspozimet e mëdha në përputhje me kuadrin rregullativ në fuqi.
 • Përdor metoda statistikore për të ndërtuar modele që synojnë klasfikimin e kredimarrësve sipas riskut të kredisë që paraqesin. Studime statistikore për ecurinë dhe strukturën e portofolit të huave, përgatitjen e vlerësimeve score dhe rating per klasifikimet.
 • Testim, rifreskim dhe pasurim të modeleve duke ndjekur metoda të avancuara dhe bashkëkohore.
 • Monitoron ndryshimet në kuadrin rregullativ, rregullat, dhe kërkesat e tjera që kërkojnë ndryshime në politikat, metodologjitë dhe raportimet e brendshme.
 • Monitoron implementimin e Politikës së Kredidhënies. 
 • Inicion dhe manaxhon procese të pastrimit të të dhënave (data cleaning) të lidhur me elemente të rëndësishëm në përllogaritjen e elementeve per riskun kreditor.
 • Përgatit raporte periodike  për manaxhimin e bankës mbi zhvillimin e aktivit në risk dhe alokimin e kapitalit.
 • Monitoron të gjithë parametrat e riskut të përcaktuar në kuadrin e oreksit për risk (Risk Appetite Frameëork).
 • Koordinon dhe përgatit ushtrimin e vetë-vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit (ICAAP -internal capital adequacy assessment process).
 • Përgatit dhe sigurohet për publikimin e saktë të të gjithë elementeve nën përgjegjësinë e riskut sa i takon kërkesave rregullative mbi rregulloren e transparencës dhe publikimin periodik të informacionit.
 • Bashkëpunon me departamente të tjera për të siguruar që risku kreditor menaxhohet në mënyrë efektive.
 • Merr pjesë në rishikimin e produkteve të reja duke iu referuar implikimeve të riskut të kredisë.
 • Përgatitja dhe kryerja e trajnimeve për rritjen e ndërgjegjësimit për riskun kreditor brenda Bankës.

Qëllimi i pozicionit: – Specialist/e për Riskun e Tregut dhe Operacional

Specialisti/ja për Riskun e Tregut dhe Operacional ka për qëllim matjen dhe monitorimin e riskut të kursit të këmbimit, normës së interesit, likuiditetit dhe atij operacional. Specialisti/ja, është përgjegjës/e për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e risqeve të tregut dhe likuiditetit me të cilat ballafaqohet Banka. Ai/ajo do të jetë gjithashtu përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e strategjive për zbutjen e riskut dhe sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat rregullatore.

Kriteret e nevojshme:

 • Diplomuar në shkencat ekonomike, financë bankë, kontabilitet ose fusha të ngjajshme.
 • Trajnime në fushën e menaxhimit të risqeve të tregut.
 • Të ketë përvojë pune mbi 2-3 vjecare në fushën e menaxhimit të riskut/thesarit.
 • Njohuri për tregjet financiare, produktet dhe instrumentet.
 • Njohja me kërkesat dhe standardet rregullatore.
 • Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe ndërpersonale.
 • Të ketë njohuri të mira në fushën e statistikës
 • Aftësi shumë të mira përshtatjeje, për të punuar në grup
 • Aftësi të mira për të punuar në mënyrë të pavarur duke përmbushur afatet kohore
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit të punës
 • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe risqeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Matjen dhe monitorimin e riskut të tregut, riskun e kursit të këmbimit, të normës së interesit, të cmimit, duke përfshirë riskun e likuiditetit.
 • Matjen dhe raportimin e treguesve të brendshëm dhe rregullator për ekspozimin e bankës ndaj riskut të tregut.
 • Përgjegjës për monitorimin,përgatitjen e treguesve dhe raporteve të riskut të likuiditetit. Vlerësimin dhe monitorimin e raportit të mbulimit të likuiditetit (LCR) dhe raportit neto të qëndrueshëm të financimit (NSFR).
 • Merr pjesë në procesin e vlerësimit të mjaftueshmërisë së likuiditetit të brendshëm dhe në mirëmbajtjen e planeve të rimëkëmbjes së bankës.
 • Monitorimin dhe raportimin e ekspozimeve të palëve, bazuar në kërkesat rregullatore dhe për përgatitjen e vlerësimeve të palëve te mëdha. Mbledhjen dhe kontrollimin e klasifikimeve të kreditit të vendeve, palëve dhe informacione të tjera përkatëse siç përcaktohet nga politikat e Bankës ose nevojat e departamentit.
 • Përgjegjës për monitorimin e pozicioneve të hapura neto të monedhës.
 • Përgjegjës për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin e treguesve dhe raporteve të ndikimit të riskut të normës së interesit.
 • Përgjegjës për monitorimin e çmimeve të tregut të letrave me vlerë me të ardhura fikse/variabël, brenda ose jashtë bilancit të letrave me vlerë dhe pozicioneve të hapura valutore.
 • Analizat e provave të rezistencës dhe efektet sipas skenareve në nivel banke për riskun e likuiditetit dhe të tregut, për të vlerësuar ndikimin e kushteve të pafavorshme të tregut në organizatë.
 • Krijimin, validimin dhe rifreskimet e modelimeve statistikore për vlerësimet sasiore për riskun e tregut dhe atij operacional.
 • Bashkëpunon me departamente të tjera për të siguruar që risqet e tregut dhe të likuiditetit menaxhohen në mënyrë efektive.
 • Merr pjesë në rishikimin e produkteve të reja duke iu referuar implikimeve të riskut të tregut dhe likuiditetit.
 • Matjen dhe monitorimin e riskut operacional në bankë.
 • Analizat e vetë-vlerësimit dhe planet e vazhdimësisë së biznesit. Angazhimi në vlerësimin e risqeve operacionale përmes identifikimit.
 • Zhvillimi, llogaritja, monitorimi dhe raportimi mbi treguesit kryesorë të riskut për riskun operacional.
 • Vlerësimet, llogaritjet për mbulimin dhe nevojat për kapital dhe ekspozimet e bankës ndaj këtyre risqeve.
 • Përgatitja dhe kryerja e trajnimeve për rritjen e ndërgjegjësimit për riskun operacional brenda Bankës.

Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosferë dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën: [email protected]

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës Credins Kosovë.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës : 14.02.2024.

 

Tagged as: Banka, Credins Banka, Ekonomi, Financa, Kontabilitet, Kredi, Menaxhim, Menaxhim i riskut, prishtine, Risk Kreditor, Risku, Specialist