THIRRJE PËR APLIKIM

Ekspert për të ligjëruar modulin e trajnimit për gazetarët dhe mediat “Antigjipsizmi në Kosovë dhe raportimi i përgjegjshëm dhe etik për rastet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”

Projekti: :Drejtësia Sociale për Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët në Kosovë

Vendi: Prishtinë

Raporton tek: Menaxheri i Programit 

Data: 01.05.2024 – 31.06.2024 (10 ditë pune)

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Terre des hommes Kosova (në tekstin e mëtejmë TdhK) është një organizatë joqeveritare që punon vazhdimisht në forcimin e sistemit kombëtar dhe lokal të mbrojtjes së fëmijëve, për të siguruar ofrim cilësor të shërbimeve duke përfshirë përfshirjen e grupeve të margjinalizuara shoqërore. Fushat e ekspertizës variojnë nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta psiko-sociale me fëmijët e cenueshëm, familjen dhe komunitetet e tyre deri te fuqizimi i politikave dhe institucioneve lokale, rajonale, deri te forcimi i politikave dhe institucioneve në nivel kombëtar, me synimin e ofrimit të shërbimeve të ndjeshme ndaj fëmijëve përmes strukturave, politikave, standardeve të përshtatshme, buxhetimit dhe procedurave.

TdhK ka tre programe kryesore të ndërhyrjeve: 1) Mbrojtja e Fëmijëve 2) Migrimi dhe Antitrafikimi dhe 3) Drejtësia për të Mitur.

Në të njëjtën kohë, TdhK përmes programeve të saj mbështet institucionet në forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve përmes:

 1. Angazhimit në ndërhyrjet politike dhe/ose dialogu me Ministritë, Komisionet Parlamentare, Institucionet Akademike dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm;
 2. Mbështetjes e përpjekjeve për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Kodit të Drejtësisë për të Miturit, nëpërmjet hartimit të të gjitha akteve nënligjore dhe dokumenteve përkatëse që rrjedhin prej tyre;
 3. Mbështetjes së kapaciteteve të strukturave brenda sistemit kombëtar të mbrojtjes së fëmijëve dhe
 4. Pilotimit të politikave të reja të shërbimit social me qëllim të nxjerrjes së mësimeve dhe/ose replikimit.

INFORMACIONE RRETH PROJEKTIT

Terre des homes në Kosovë është duke zbatuar projektin “Drejtësia sociale për Rom, Ashkali dhe Egjiptianë në Kosovë” (faza II), në partneritet me organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptasve (VoRAE) dhe Swiss Church Aid (HEKS/EPER), financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Qëllimi i përgjithshëm i konsorciumit dhe vizioni është një shoqëri multi etnike dhe multi kulturore në Kosovë, ku pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian trajtohen si të barabartë nga shteti dhe nga shoqëria, ku kanë qasje dhe mundësi të barabarta sikur të gjithë qytetarët e tjerë dhe ku romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët njohin të drejtat dhe detyrat e tyre. 

Duke u mbështetur në përvojën dhe suksesin e fazës së parë, faza e dytë synon të zbatojë të njëjtat parime për të arritur ndryshime kritike legjislative dhe zhvillimin e politikave në fushat e antgjipsizmit, mbrojtjes sociale dhe strehimit, duke vazhduar përpjekjet afatgjata për të ndryshuar qëndrimet publike dhe praktikat institucionale ndaj romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve.

Përmes një sërë veprimesh avokuese, konsorciumi ka ndikuar në ndërtimin e kornizës ligjore dhe politikat e Qeverisë dhe ka ndikuar në marrjen e vendimeve që kanë avancuar përfshirjen sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Duke mobilizuar bashkëpunëtorët në nivel lokal dhe nacional, konsorciumi krijoi me sukses sinergjinë e nevojshme për të rritur dhe avancuar politikat dhe integrimin institucional të intervenimeve që tashmë ishin testuar dhe zbatuar me sukses. Projekti ishte i suksesshëm në vendosjen e antigjipsizmit në agjendën politike dhe publike dhe në mobilizimin e qeverisë, medias dhe shoqërisë civile për ta luftuar atë.

Një ndër objektivat e projektit është të rrisë njohuritë e profesionistëve të medias mbi fenomenin e antigjipsizmit dhe format e ndryshme të manifestimit të tij. Për të arritur këtë, Terre des hommes në Kosovë dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) kanë hartuar modulin e trajnimit “Antigjipsizmi në Kosovë dhe raportimi i përgjegjshëm dhe etik për rastet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”, dhe janë mbajtur disa sesione trajnimi për gazetarë përgjatë vitit 2023. 

Objektivi i këtyre trajnimeve ishte ngritja e aftësive raportuese të profesionistëve të mediave dhe gazetarëve për të trajtuar antigjipsizmin me përgjegjësi dhe etikë në raportimin e tyre të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Moduli ofron burime, rregulla dhe udhëzime që ndihmojnë profesionistët e medias për të dhënë informacion pa paragjykime dhe të bazuara në standarde profesionale. Ky i fundit ofron më shumë ide për të luftuar paragjykimet dhe stereotipet që nxisin praktika diskriminuese në mesin e mediave.

Ky modul gjithashtu ka për qëllim të ofrojë modelet më të mira në raportim, në mënyrë që komunitetet e margjinalizuara të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të eliminohen elementet e Antigjipsizmit.

PËRSHKRIMI I PUNËS

Funksione thelbësore të konsulencës:

 • Eksperti do të kryejë detyrat e tij ose të saj në lidhje me kartën e Tdh-së dhe Politikën e Tdh-së për Mbrojtjen e Fëmijëve.
 • Eksperti do të marrë përsipër dhe do të kryejë detyrime në interes të TdhK në të gjitha rrethanat.
 • Eksperti do të drejtojë aktivitetet dhe angazhimet e tij/saj pavarësisht nga bindjet politike, racore apo fetare.

Përgjegjësitë:

 • Të njoftohet me modulin e trajnimit të titulluar “ Antigjipsizmi në Kosovë dhe raportimi i përgjegjshëm dhe etik për rastet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”” dhe të përgatitet për zhvillimin e sesioneve trajnuese.
 • Të ligjërojë modulin e trajnimit “Antigjipsizmi në Kosovë dhe raportimi i përgjegjshëm dhe etik për rastet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”, përmes sesioneve të trajnimeve tek gazetarët­­­­­ dhe mediat;
 • Të përpilojë raportin mbi mbarëvajtjen e trajnimit;
 • Të mbajë një qasje neutrale dhe profesionale gjatë trajnimit;
 • Të marrë pjesë në diskutimet me përfaqësuesit e TdhK mbi rezultatet e përgjithshme të procesit;
 • Të promovojë mësimin e vazhdueshëm duke u ofruar pjesëmarrësve burime dhe mundësi të vazhdueshme për të mësuar, siç janë forumet në internet dhe grupet e diskutimit, për t’i ndihmuar ata të vazhdojnë të thellojnë të kuptuarit e tyre për antigjipsizmin dhe ndikimin e tij në komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane, dhe të qëndrojnë të azhurnuar mbi praktikat më të mira për mbulim të përgjegjshëm mediatik

KOHA

Eksperti/ekspertja merr përsipër që të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë për dhjetë (10) ditë pune brenda periudhës 01.05.2024 – 31.06.2024

Këto data mund të jenë subjekt i ndryshimit pas një marrëveshjeje të përbashkët midis ekspertit dhe TdhK.

Kriteret e përzgjedhjes

 • Diplomë postdiplomike/master në fushën e të drejtave të njeriut, mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve, mbrojtjes nga diskriminimi dhe përvojë pune ekuivalente në këto fusha;
 • Përvojë pune në mbajtjen e trajnimeve për trajnerë dhe trajnimeve profesionale;
 • Aftësi prezantuese efektive dhe fleksibilitet për t’iu përshtatur audiencave me prejardhje të ndryshme;
 • Aftësi të shkëlqyera për lehtësimin e grupeve dhe përdorimin e strategjive që inkurajojnë pjesëmarrjen aktive dhe qasjet bashkëpunuese ndërmjet anëtarëve të grupit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në koordinim, komunikim dhe organizim;
 • Njohuri të demonstruar dhe përvojë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, mbrojtjes nga diskriminimi dhe të drejtat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.
 • Njohja e kontekstit në Kosovë dhe rajon dhe përvoja praktike e punës është një avantazh i fuqishëm.
 • Njohja e gjuhës angleze.

SI TË APLIKONI?

Të gjithë të interesuarit që i përmbushin kriteret inkurajohen fuqishëm të aplikojnë dhe t’i dorëzojnë dokumentet e mëposhtme në [email protected]

 • CV profesionale në gjuhën angleze (max 3 faqe);
 • Letër motivuese;
 • Ofertën neto financiare.

Aplikimi për këtë shërbim do të jetë i hapur nga data 03 prill 2024 deri më 16 prill 2024 në orën 00:00. Ju lutemi shkruani “Ekspert për të ligjëruar modulin e trajnimit “Antigjipsizmi në Kosovë dhe raportimi i përgjegjshëm dhe etik për rastet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian”në subjekt.

Ju lutemi vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Politika për Mbrojtjen e Fëmijëve:

Të zotohet për të respektuar Menaxhimin e Rrezikut të Tdh-së duke përfshirë: Kodin Global të Mirësjelljes, Zotimet për Mbrojtjen e Fëmijëve, Politikën Anti-Mashtrim/Korrupsion. Politikën e Sigurimit dhe Rregullorën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve, TdhK nuk mund t’i përgjigjet të gjithëve individualisht. Ju lutemi kini parasysh se vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

CALL FOR APPLICATION

Expert to teach the training module for journalists and media “Antigypsyism in Kosovo and responsible and ethical reporting for the cases of Roma, Ashkali and Egyptian communities”

Project: Social Justice for Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo

Place: Prishtina

Reports to: Program Manager 

Date: 01.05.2024 – 31.06.2024 (10 working days)

BACKGROUND INFORMATION 

Terre des hommes Mission in Kosovo (in the following text: TdhK) is a non-profit making organization that has been operating for over 15 years in the field of child rights and child protection, leading the establishment and strengthening of a national child protection system in Kosovo. Tdh areas of expertise range from direct psycho-social interventions with vulnerable children and their families and community members to empowerment of local, regional, and national level governmental institutions and key stakeholders through capacity-building and on-the-job training in order to develop and implement proper child-sensitive structures, policies, standards, and procedures. 

Tdh Kosovo has 3 main programs of interventions: 1) Child Protection 2) Migration and Anti-Trafficking and 3) Juvenile Justice.

At the same time, TdhK through its programs supports institutions in strengthening the child protection system through:

 1. Engagement in political interventions and/or dialogue with Ministries, Parliamentary Commissions, Academic Institutions and other important actors;
 2. Supporting efforts to implement the Law on the Protection of Children and the Juvenile Justice Code, through the drafting of all by-laws and relevant documents derived from them;
 3. Supporting the capacities of structures within the national child protection system and
 4. Piloting new social service policies in order to draw lessons and/or replication.

INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Terre des hommes in Kosovo is implementing the project “Social Justice for Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo” (second phase) in partnership with the organization Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo (VoRAE) and Swiss Church Aid (HEKS/EPER), funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

The Consortium’s overall goal and vision is to achieve a truly multi-ethnic and multi-cultural society in Kosovo, where Roma, Ashkali and Egyptian people are treated as equals by the state and society, with access to the same opportunities as everyone else, and where Roma, Ashkali and Egyptian people know their rights and their societal responsibilities.

Based on the experience and success of the first phase, the second phase aims to apply the same principles to achieve critical legislative changes and policy development in the areas of antigypsyism, social protection and housing, continuing long-term efforts to change public attitudes and institutional practices towards Roma, Ashkali and Egyptians.

Through a range of advocacy actions, the Consortium has influenced important Government policy frameworks and generated decisions that advanced the social inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian communities. By mobilizing stakeholders at the local and national levels, the Consortium successfully created the necessary synergy to scale up and advance the policy and institutional mainstreaming of interventions that were already tested and successfully implemented. The project has been successful in putting antigypsyism on the political and public agenda and in mobilizing the government, media and civil society to fight it. 

One of the objectives of the project is to increase the knowledge of media professionals on the phenomenon of antigypsyism and the different forms of its manifestation. To achieve this, Terre des hommes in Kosovo and the Association of Journalists of Kosovo (AJK) have designed the training module “Antigypsyism in Kosovo and responsible and ethical reporting on the cases of the Roma, Ashkali and Egyptian communities”, and several training sessions have been held with journalists in 2023.

The aim of these training sessions was to enhance the reporting skills of media professionals and journalists in responsibly and ethically addressing antigypsyism in their coverage of the Roma, Ashkali, and Egyptian communities in Kosovo. 

The module provides resources, rules and guidelines that help media professionals to provide information without bias and based on professional standards. It offers more ideas to fight prejudices and stereotypes that promote discriminatory practices among the media.

This module also aims to offer the best models in reporting, ensuring fair treatment of the marginalized communities and working towards the elimination of elements associated with antigypsyism. 

JOB DESCRIPTION

Essential Functions of the Consultancy

 • The expert will conduct his/her duties with respect to the Tdh charter and the Tdh Child Protection Policy.
 • The expert will undertake and perform obligations in the interest of TdhK in all circumstances.The expert will direct his/her activities and engagements regardless of political, racial, or religious convictions.

Responsibilities:

 • To be informed about the training module “Antigypsyism in Kosovo and responsible and ethical reporting on the cases of the Roma, Ashkali and Egyptian communities” and to prepare for the development of training sessions.
 • To teach the training module “Antigypsyism in Kosovo and responsible and ethical reporting on the cases of the Roma, Ashkali and Egyptian communities”, through training sessions for journalists and the media;
 • Prepare the final report on the progress of the trainings;
 • Maintain a neutral and professional approach during the training;
 • Participate in discussions with TdhK representatives on the overall results of the process;
 • Promote ongoing learning by providing participants with ongoing resources and opportunities for learning, such as online forums and discussion groups, to help them continue to deepen their understanding of antigypsyism and its impact on Roma, Ashkali, and Egyptian communities, and to stay up-to-date on best practices for responsible media coverage

TIMELINE

The expert is entitled to perform a total of ten (10) working days within the period between 01.05.2024 – 31.06.2024.

These dates can be subject to change following a mutual agreement between the expert and TdhK.

Selection criteria

 • Masters degree in the field of human rights, protection of community rights, protection from discrimination and equivalent work experience in these fields;
 • Work experience in holding trainings for trainers and professional trainings;
 • Effective presentation skills and flexibility to adapt to audiences from different backgrounds;
 • Excellent group facilitation skills and use of strategies that encourage active participation and collaborative approaches among group members;
 • Excellent coordination, communication, and organizational skills;
 • Demonstrated knowledge and experience in the field of human rights protection, protection against discrimination, and the rights of Roma, Ashkali, and Egyptian communities.
 • Knowledge of the Kosovo and regional context and the practical experience of working in the country is a strong advantage;
 • Knowledge of the English language

HOW TO APPLY?

All qualified applicants are strongly encouraged to apply and submit the following documents to [email protected]

 • Professional CV in English (max 3 pages);
 • Motivational letter
 • The net financial offer

Application for this service will be open from 03 April 2024 till 16 April 2024 at 00:00 o’clock. Please include “Expert to teach the training module for journalists and media Antigypsyism in Kosovo and responsible and ethical reporting for the cases of Roma, Ashkali and Egyptian communities” in subject.

Please note that applications received after the deadline will not be considered.

Child Safeguarding policy:

To commit to respect Tdh Risk Management Policies including the Global Code of Conduct, Commitments towards Child Safeguarding, Anti-Fraud and Corruption Policy, Security and Safety Policy, and General Data Protection Regulation (GDPR).

Due to the high numbers of applications, TdhK is not in a position to respond to everyone individually. Please note that only short-listed candidates will be contacted.

Tagged as: Aplikim, Ekspert, Ligjerim, Logj, Module, prishtine, Terre Des Hommes, Thirrje, Trajner, Trajnim, trajnime