MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

 

Sigurim
Mekanik në Prodhim
Shitës Ambulantiv
Operator në Prodhim
Automekanik
Punëtor në Prodhim
Vozitës i kategorisë B dhe C
Brend Menaxher
Kimist/e apo Teknolog/e Ushqimi

Orari i punës e Hënë – e Premte 08;00-16;00


                                        Roje-Sigurim Naten

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

Pozita : sigurim Naten

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në punë dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara;
 • Të raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij;
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregull;
 • Të mos lejoj personat e paautorizuar të hynë në objekt;
 • Për çdo rast të rrezikut të informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse;

Kërkesat dhe Kualifikimet:   

 • Diploma shkollës së mesme;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Dëshmi për përvojën e punës (nëse posedon).
 • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në process
 • Të kenë gjendje të mire fizike dhe shëndetësore
 • Mosha 21-55 vjeç

Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected] duke përcaktuar në subjekt pozicionin “SIGURIM”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 


Pozita :  Mekanik i makinave prodhuese

Detyrat :

 • Mbikëqyrja dhe pjesëmarrja në mirëmbajtjen e makinave prodhuese 
 • Mirëmban planet javore, mujore, dhe vjetore të mirëmbajtjes.
 • Rregullimi i makinave dhe prishjeve te mundëshme sipas nevojës.
 • Të ketë njohuri mbi elektrikën ,(preferohet  të ketë përvojë  si elektricist )
 • Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve.
 • Kurdo që të jetë e nevojshme merr pjesë në intervenimet emergjente te makinave të prodhimit,rregullimi i temperaturës brenda komoreve etj.
 • Gjatë intervenimeve dhe riparimeve bënë përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve të punës, si dhe përkujdeset për procedurat e sigurisë në punë.

Të tjera:

 • Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të makinave të prodhimit

Kërkesat:

 • Fakulteti i Inxhinierisë (preferuar)
 • Njohuri për mekanikën dhe elektrikën
 • Kapacitet për punë ekipore
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
 • Aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të informatave, diskrecion dhe lojalitet
 • Të ketë përvojë pune së paku në fushën përkatëse.

-Orari I punes

E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

Kërkesat:

 • Diploma e shkollës së mesme,certifikimet e ndryshme janë përparësi
 • Të ketë përvojë   si automekanik.
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
 • Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Mekanik”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 


-SHITËS AMBULANTIV Per shperndarje te AKULLOREVE

-VOZITËS I KATEGORISË B-C (1).

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON   MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

 

 1. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE PËR POZITËN (SHITËS AMBULANTIV PER AKULLORE)
 • Te furnizoj pikat egzistuese ku gjinden frigot tona ;
 • Gjen klient të rinj dhe ruan klientët ekzistues;
 • Bën shitjen e produkteve të kompanisë;
 • Viziton pikat e shitjes sipas planit;
 • Identifikon klientët potencial dhe mban kontakte të vazhdueshme me ta;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

 

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 •  Patentë shofer të kategorisë B C;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme.

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në [email protected] ose per informim ne  tel:049654550  dhe ne 049125605  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 06.02.2023 kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.


                             OPERATOR NE PRODHIM

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS:

 • Mbikëqyr procesin e prodhimit dhe të zbatoj planin prodhimit me makineri qe operon
 • Te di te operoi me paisje ose te kete pervoi ne kete drejtim
 • Bën pranimin e porosisë/urdhëresës për prodhim, duke qenë në gjendje në kohë optimale të bëj gati paisjet per pregaditje te masave te ndryshem ne prodhim
 • Kontroll sistematik I përmbushjes së detyrave nga ekipi, punëtorët individual dhe udhëzimi I tyre, eliminimi në kohë I problemeve;
 • Përdorim racional të kohes së punës, organizimi I punës dhe menaxhimi në linjën e prodhimit;
 • Regjistrimi i Raporteve gjate procesit te   prodhimit
 • Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
 • Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajtushmërinë me Sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen.
 • Vendi I punes eshte me intervale  te gjatë kohorë

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM

Cv (Curriculum Vitae)

Diplomë
Tituj / Grada Shkencore
Përvoja e punës/Referenca

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h ,Me ndrime

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN ELEKTRONIK

“MAGIC ICE “Joint Stock Company

Adresa :Zona Industriale pa Numer

 Lipjan

E-mail: [email protected]

Telefoni per konuslt +38349125605 prej ores 9.00 deri me 16.00
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.


                                        AUTO MEKANIK

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

Pozita :  Automekanik

Detyrat :

 • Mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e automjeteve te kompanisë.
 • Diagnostifikimi i problemeve te automjeteve ,defekteve te mundëshme.
 • Ndrrimi i pjesëve te automjeteve sipas nevojës.
 • Eleminimi i defekteve .
 • Kontrollimi i KM për vaj, në raporte javore .
 • Ndezja e automjeteve te cilat nuk voziten dhe kontrolla e tyre ne plane javore.
 • Intervenimi në rast prishje të automjeteve sipas nevojës në lokacione të ndryshme.
 • Te kete njohuri -world exell

Të tjera:

-Për më tepër ai kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të nevojshme për funksionimin efektiv të automjeteve te kompanisë.

Kërkesat:

 • Diploma e shkollës së mesme,certifikimet e ndryshme janë përparësi
 • Të ketë përvojë   si automekanik.
 • Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë
 • Nga ora 16:00 deri 08:00 (Me ndrrime )

Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Mekanik”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 


Punëtor në Prodhim

Sektori :Akullore,Djathe ,Snack

Pozicioni: Punëtor/re në Prodhim Departamenti: Departamenti i Prodhimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për precjellje, pastrim, inspektim dhe raportim të procesit të punës në prodhim;
 • Duhet të përkujdeset që kushtet e përgjithëshme dhe rregllohet e kompanisë të respektohen;
 • Kujdeset që të zbatohen në përpikmeri udhëzimet e vendit të punës sipas përgjegjësive të pozicionit përkatës;
 • Duhet t’i përmbahet të gjitha kushteve të sigurisë dhe është i detyruar t’i ndjek rregullat e sigurisë si dhe të pajiset me veshje dhe mjete mbrojtëse të ofruara nga kompania;
 • Kryen edhe detyra tjëra shtesë sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të zotëroi diplomë të shkollës së mesme;
 • Përvoja e punes në pozicione të ngjashme do të jetë përparësi;
 • Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup.

Orari i punës

 • Punohet në dy ndërrime (paradite dhe pasdite). E Hene e Premte

Procedura e Aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Punëtor në Prodhim” ose të kontaktojn në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15.


-VOZITËS I KATEGORISË C dhe B (1).

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON   MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Patentë shofer të kategorisë B ;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme

 

 1. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË POZITËS VOZITËS I KATEGORISË C:
 • Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
 • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
 • Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në [email protected] ose per informim ne  tel:049654550  dhe ne 049125605  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data _i hapure kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.


BREND MENAXHER

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE

 • Harton dhe Implementon Politikat Shitese te Kompanise gjate vitit perkates
 • Projekton, Organizon dhe Implementon zgjerimin e Brand/Produkteve te firmes ne te gjithe tregun
 • Hulumton dhe identifikon mundesite e zgjerimit te Brand ne treg dhe i raporton Kompanise
 • Hulumton dhe krijon njohuri te gjera te tregut perkates ku operon
 • Hulumtimi dhe ben monitorimi e Konkurences ne treg  si dhe sygjeron Kompanine per hapat e metejme
 • Planifikimin Financiar i te gjithe shitjes dhe aktiviteteve vjetore ne te gjithe tregun te ndare per Segmente
 • Krijon dhe i sygjeron Kompanise Forcen Shitese dhe Strukturimin e saje
 • Monitoron Forcen Shitese dhe mbulimin e Tregut ne baze te Raporteve
 • Raporton  ne baza  javor Kompanise mbi ecurine e Proceseve
 • Kryen vizita te Top Klientat,ne baze te plani Javor/Mujor te vizitave

AFTESITE DHE PREGADITJET E KERKUARA

 • Diplome Universitare – ne fushen e Biznesit ose Financave
 • Minimum pervoje 3 Vjet ne Menaxhim
 • Njohuri te mira te gjuhes Angleze
 • Njohuri te programeve te,Microsoft etj
 • Të ketë patentë shoferin kat. B

Procedura e Aplikimit:

 • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected]
 • Ose ne Nr mobil 049 125 605 deri ne ora 16h Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

KIMIST/e- TEKNOLOG USHQIMI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si kimist/e – teknolog ushqimi
 • Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza Javore
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.
 • Te  këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil
 • Gatishmëri për punë me nderrime

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected] ne SUBJEKT TE CEK PER CILEN POZIT KONKURON(nese nuk cekte nuk mirret parasyshe aplikacioni i tille )

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

Per Kontakt  ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

 

Tagged as: Automekanik, Brand Menaxher, Kimist, Lipjan, Magic Ice, Mekanik ne Prodhim, Operator ne prodhim, Punetor ne Prodhim, Shitës ambulantiv, Sigurim, Teknolog Ushqimi, Vende pune, Vozites