Në zbatim të nenit 8 të Ligjit LIGJI Nr. 03/L-212 të Punës, nenit 4 paragrafi 6 dhe neni 5 paragrafi 1 i Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Rregulloren për Sistematizimin dhe Përshkrimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’ SH.A. Nr. 08-2913 me dt. 15.03.2024, Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’ SH. A publikon këtë:

K O N K U R S     P U B L I K      

Menaxher i Zyrës së Prokurimit – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Në konsultim me të gjitha departamentet e ndërmarrjes përgatitë planin vjetor të prokurimit;
 • Siguron që mallrat, shërbimet dhe punët blihen në mënyrë më ekonomike, efikase dhe efektive;
 • Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të kompanisë në fushën e prokurimit publik në pajtim me legjislacionin në fuqi;
 • Për aq sa mundet, siguron që në specifikimet teknike nuk ka kufizime në konkurrencë;
 • Këshillon njësitë kërkuese, për metoda dhe praktika përkatëse të prokurimit;
 • Në bashkëpunim me Udhëheqësit e njësive kërkuese, koordinon të gjitha dokumentet, specifikimet, TeR, Paramasat dhe Parallogaritë dhe vizatimet;
 • Organizon dhe menaxhon aktivitetet e prokurimit;
 • Rekomandon përbërjen e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Tenderëve;
 • Participon në negocime të tenderëve dhe siguron rezultate të drejta;
 • Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, shqyrton propozimin për kontratë të rekomanduar nga komisioni vlerësues;
 • Pranon/refuzon rekomandimin e propozuar;
 • Nënshkruan kontratat pas rikonfirmimit që informatat financiare nuk kanë ndryshuar substancialisht;
 • Kur ndodhin mosmarrëveshje, dëme në mallra, dorëzime të tepërta ose të mangëta, dështim në performim ose komplikime tjera relevante, ruan të gjitha komunikimet dhe dëshmitë relevante të pranuara;
 • Përcjellë dështimet e kontraktorëve të cilët kanë dështuar të përmbushin obligimet e tyre kontraktuale kurdo që informohen nga Menaxheri i Kontratës në lidhje me kompensimet e duhura, likuidimin e dëmeve dhe aranzhimin e anulimit të kontratës;
 • Përgatitë raportin vjetor për kontratat e nënshkruara në fund të secilit vit fiskal.
 • Për punën e vetë i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukim universitar në Ekonomik, Juridik dhe fushat relevante;
 • 3 vjet përvojë pune profesionale;
 • Të posedoj certifikatën themelore profesionale ose të avansuar të prokurimit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (AutoCad, Word, Excel, Power Point, Access, Internetit);
 • Njohje të gjuhës e Angleze.

Shef i Shërbimit të burimeve njerëzore – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Zhvillon dhe zbaton strategjitë dhe iniciativat e BNj në përputhshmëri me strategjinë e përgjithshme të ndërmarrjes;
 • Menaxhon procesin e rekrutimit dhe punësimit;
 • Mbështet nevojat aktuale dhe të ardhshme të ndërmarrjes përmes zhvillimit, angazhimit, motivimit dhe ruajtjes së kapitalit njerëzor;
 • Zhvillon dhe monitoron strategjitë, sistemet, taktikat dhe procedurat e përgjithshme të BNj në gjithë organizatën;
 • Kujdeset për një mjedis pozitiv të punës;
 • Mbikëqyrë dhe menaxhon një sistem vlerësimi të performancës që nxit performancë të lartë
 • Vlerëson nevojat për trajnim për të zbatuar dhe monitoruar programet e trajnimit;
 • Siguron përputhshmërinë ligjore në menaxhimin e burimeve njerëzore;
 • Menaxhon procedurat disiplinore dhe të ndërprerjes së punës;
 • Udhëheqja e zyrës së burimeve njerëzore.
 • Për punën e tij i përgjigjet Drejtorit të Departamentit

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi universitar në Juridik ose shkenca shoqërore.
 • Eksperiencë në punë të paktën tri (3) vite;
 • Njohuri për sistemet dhe bazat e të dhënave të BNj;
 • Njohuri mbi ligjin e punës dhe praktikat më të mira të BNj;
 • Njohuri në përdorimin teknologjise se informacionit;

Shef i shërbimit të IT-së – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Menaxhimin e Zyrës;
 • Menaxhimin mbi sistemet e TI-së;
 • Menaxhimin mbi sigurinë për të gjitha aspektet e rrezikut që rrjedhin nga sistemet e TI-së;
 • Menaxhimin e proceseve që kanë të bëjnë me të gjitha aplikacionet në ndërmarrje, të jashtme dhe të krijuara brenda ndërmarrjes;
 • Menaxhimin mbi te drejtat dhe përgjegjësit e çdo përdoruesi në sistemet brenda ndërmarrjes;
 • Menaxhimin nga rreziqet e brendshme dhe të jashtme në lidhje me sistemet e TI-së dhe lidhshmërinë me sistemet tjera;
 • Menaxhimin e të gjitha proceseve që kanë të bëjnë me licensimin dhe marrjen e licencave për çdo aplikacion te përdorur në ndërmarje;
 • Zbatimin e te gjitha standardeve të TI-së, ligjeve dhe rregulloreve në fushën e TI-së;
 • Organizimin e sisitemit për mbrojtjen e të dhënave personalë sipas ligjeve në fuqi;
 • Ofron shërbime dhe përkrahje për të gjithë shfrytëzuesit e sistemeve dhe pajisjeve të TI-së;
 • Dizajnon, implementon, administron dhe mirëmbanë rrjetet kompjuterike në kuadër të ndërmarrjes, duke përfshirë komunikimin e brendshëm, atë të jashtëm si dhe shërbimet e internetit;
 • Ndërton, zhvillon dhe mirëmban infrastrukturen harduerike të servereve, sistemeve operative dhe aplikacioneve tjera në ndërmarrje;
 • Ndërton, zhvillon dhe mirëmbanë bazën e të dhënave për të gjitha sistemet softuerike në kuadër të ndërmarrjes.
 • Kryen edhe pune tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.
 • Për punën e tij i përgjigjet Drejtorit të Departamentit.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi universitar ne Shkencave Kompjuterike, Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike;
 • Minimum 3 vite përvojë punë menaxheriale
 • Njohje të thellë të fushës së teknologjisë informative;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Njohje të gjuhës angleze.

Shef i Shërbimit për Planifikim dhe Monitorim të projekteve  – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:    

 • Shefi i Sherbimit për planifikim dhe monitorim të projekteve,duhet të sigurojë menaxhimin e përshtatshëm të sektorit në pajtim me kërkesat ligjore dhe praktikat më të mira profesionale;
 • Propozon per aprovim te drejtori Planin detal për planifikim dhe monitorim te projektev dhe stafit te sherbimit per kete qellim.
 • Shefi i Sherbimit për planifikim dhe monitorim të projekteve brenda punës së tij bashkë me stafin zhvillon,planifikimin, monitorimin inspektimin për mirëmbajtje të duhur të infrastrukturës së kanaleve të furnizimit me ujë, të infrastrukturës së rrjetit elektrik,gjeneratorëve dhe digave ne baza vjetore, tremujore dhe mujore;
 • Planifikon, organizon dhe mbikëqyr kryerjen e detyrave të punës nga stafi, në mënyrë që sektori të operojë me performancë të duhur;
 • Sigurojë që numri i punëtorëve, niveli i pajisjeve dhe sistemeve janë adekuate për të përmbush funksionet e Sherbimit për planifikim dhe monitorim të projekteve të Objekteve dhe Infrastrukturës së IL.
 • Sigurojë që punëtorët janë kualifikuar përshtatshëm dhe të trajnuar, mirëmbajë një pasqyrë të nevojave të trajnimeve dhe sipas nevojës propozoj që të organizoj trajnime në bashkëpunim me Drejtorin e Departmentit dhe Zyrën e Burimeve Njerëzore;
 • Sigurojë që të vendosen aranzhmane efektive për bashkëveprimin operativ me njësitë tjera brenda Drejtorisë;
 • Mban evidencë për lëndët që i pranon, i përfundon ato dhe i dorëzon për arkivim;
 • Parasheh kostot e përafërta të projekteve të planifikuara;
 • Propozon planin për aprovim tek Drejtori, për Vlerësimin e performancës së strukturave (pas ndërtimit)
 • Bashkë me stafin, pas ndërtimit te strukturave kujdeset dhe siguron kërkesat e performancës së kompletuar si ka qenë e paraparë, matjet e nevojshme si dhe evaulimi i përformancës së projektit.
 • Kontribuojë në aktivitet e politikave dhe vendim marrjes të ekipit menaxhues të Drejtorisë.
 • Kryej detyra të tjera, të cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit, për funksionimin efektiv të Drejtorisë dhe ndërmarrjes;
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet Drejtorit të Departamentit për Planifikim dhe Zhvillim.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi universitar në Inxhinieri të Ndertimit drejtimi Konstruktiv/Hidro, Fakulteti i Arkitekturës;
 • Së paku 5 vjet përvojë ne lëminë e infrastrukturës pas diplomimit.
 • Njohje të mirë të industrisë – infrastrukturës së shërbimeve publike në nivel lokal dhe rajonal.
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (AutoCad, Word, Excel, Power Point, Access, Internetit);
 • Njohje të gjuhës e Angleze.

Përkthyes/e – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Kryen përkthimet e drejtpërdrejta dhe të materialeve të shkruara në gjuhët angleze shqipe dhe serbe;
 • Harton tekste në gjuhët e përmendura më lartë;
 • Është përgjegjës për saktësinë e përkthimeve si të drejtpërdrejta, ashtu edhe të materialeve të shkruara;
 • Kryen shumëzimin e materialeve;
 • Kryen edhe punë tjera, të kërkuara nga eprori, të cilat i përgjigjen përgatitjes së tij profesionale dhe aftësive të fituara me punë, të cilat kanë të bëjnë me natyrën e punëve të këtij vendi të punës;
 • Për punën e vet i raporton dhe përgjigjet Shefit të Shërbimit.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukimi Universitar në shkenca shoqërore, fakulteti Filologjikë
 • Njohja e gjuhëve shqipe, serbe dhe angleze (në të folur dhe në të shkruar);
 • Njohja e programeve kompjuterike;
 • Përvojë pune se paku 2 (dy) vite.

Kërkesës për pozitat e kërkuara t’i bashkëngjitet:

 • Aplikacioni / Kërkesa për punësim
 • CV;
 • Diploma e noterizuar;
 • Vërtetimin e përvojës së punës:
 • Certifikata që nuk është nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj;
 • Fotokopja e letër njoftimit;

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet mund të merren në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në

Drejtorinë Qëndrore të N.H., Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose përmes postës.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 ditë nga dita e publikimit, përkatësisht deri më 01.04.2024, ora 16:00

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës, pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


Na osnovu člana 8. Zakona ZAKON br. 03/L-212 o radu, član 4 stav 6 i član 5 stav 1 Administrativnog uputstva (MPMS) br. 07/2017 za regulisanje tenderskih procedura u javnom sektoru, Pravilnik o sistematizaciji i opisu poslova u Vodoprivredno Preduzeće “Iber-Lepenc” D.D. Ne. 08-2913 dt. 15.03.2024, Hidroekonomsko Preduzeće “Ibar-Lepenac” D.D. objavljuje ovo:

JAVNI K O N K U R S

Menadžer kancelarije za nabavke – (Broj izvođača 1)

Poslovi i odgovornosti:

– Pripremiti godišnji plan nabavki u konsultaciji sa svim odeljenjima kompanije;

– Osigurava da se roba, usluge i radovi kupuju ekonomičnije, efikasnije i efektivnije;

– Priprema, koordinira i sprovodi godišnji plan preduzeća u oblasti javnih nabavki u skladu sa važećom zakonskom regulativom;

– U meri u kojoj je to moguće, obezbeđuje da nema ograničenja konkurencije u tehničkim specifikacijama;

– Savetuje jedinice koje traže o relevantnim metodama i praksama nabavke;

– U saradnji sa rukovodiocima jedinica koje traže, koordinira svu dokumentaciju, specifikacije, TeR, predračune i predračune i crteže;

– Organizuje i rukovodi aktivnostima nabavke;

– Preporučuje sastav članova Komisije za procenu tendera;

– Učestvuje u tenderskim pregovorima i obezbeđuje poštene rezultate;

– Nakon završetka procesa evaluacije, razmatra predlog ugovora koji je preporučila komisija za ocenjivanje;

– Prihvata/odbija predloženu preporuku;

– Potpisivanje ugovora nakon ponovne potvrde da se finansijske informacije nisu suštinski promenile;

– Kada dođe do sporova, oštećenja robe, prekomerne ili nedovoljne isporuke, neizvršavanja ili drugih relevantnih komplikacija, čuvajte svu relevantnu komunikaciju i primljene dokaze;

– Praćenje propusta izvođača koji nisu ispunili svoje ugovorne obaveze kad god ih menadžer ugovora obavesti o odgovarajućim nadoknadama, likvidaciji štete i dogovoru o raskidu ugovora;

– Pripremiti godišnji izveštaj za potpisane ugovore na kraju svake fiskalne godine.

– Za svoj rad odgovara izvršnom direktoru.

 

Veštine i kvalifikacije:

– Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti ekonomije, prava i relevantnih oblasti;

– 3 godine radnog iskustva u struci;

– Da poseduje osnovni profesionalni ili napredni sertifikat o nabavci;

– Istraživačke, analitičke, evaluacione veštine i formulisanje preporuka i stručnih saveta;

– Sposobnost izvršavanja zadataka i poslova pod pritiskom;


Šef Službe za ljudske resurse – (Broj izvršilaca 1)

Poslovi i odgovornosti:

– Razvija i sprovodi HR strategije i inicijative u skladu sa ukupnom strategijom kompanije;

– Upravlja procesom zapošljavanja i zapošljavanja;

– Podržava sadašnje i buduće potrebe preduzeća kroz razvoj, angažovanje, motivisanje i očuvanje ljudskog kapitala;

– Razvija i prati ukupne HR strategije, sisteme, taktike i procedure u celoj organizaciji;

– Brine o pozitivnom radnom okruženju;

– Nadgledajte i upravljajte sistemom ocenjivanja učinka koji pokreće visoke performanse

– Procenjuje potrebe za obukom za sprovođenje i praćenje programa obuke;

– Obezbeđuje poštovanje zakona u upravljanju ljudskim resursima;

– Vodi disciplinski postupak i postupak raskida radnog odnosa;

– Rukovodstvo službe za ljudske resurse.

– Za svoj rad odgovara direktoru Odeljenja

 

Veštine i kvalifikacije:

– Univerzitetsko obrazovanje iz prava ili društvenih nauka.

– Radno iskustvo od najmanje tri (3) godine;

– Poznavanje HR sistema i baza podataka;

– Poznavanje radnog prava i najbolje prakse u oblasti ljudskih resursa;

– Poznavanje upotrebe informacionih tehnologija;


 

Šef IT službe – (Broj izvođača 1)

Poslovi i odgovornosti:

– Kancelarija za upravljanje;

– Upravljanje IT sistemima;

– Upravljanje bezbednošću za sve aspekte rizika koji proizilaze iz IT sistema;

– Upravljanje procesima vezanim za sve aplikacije u preduzeću, eksterne i kreirane unutar preduzeća;

– Upravljanje pravima i odgovornostima svakog korisnika u sistemima u okviru preduzeća;

– Upravljanje internim i eksternim rizicima vezanim za IT sisteme i povezanost sa drugim sistemima;

– Upravljanje svim procesima u vezi sa licenciranjem i dobijanjem licenci za svaku aplikaciju koja se koristi u preduzeću;

– Implementacija svih IT standarda, zakona i propisa iz IT oblasti;

– Organizacija sistema zaštite podataka o ličnosti prema važećim zakonima;

– Pruža usluge i podršku svim korisnicima IT sistema i opreme;

– Dizajnira, implementira, administrira i održava računarske mreže unutar preduzeća, uključujući internu i eksternu komunikaciju kao i Internet usluge;

– Gradi, razvija i održava hardversku infrastrukturu servera, operativnih sistema i drugih aplikacija u preduzeću;

– Gradi, razvija i održava bazu podataka za sve softverske sisteme u okviru preduzeća.

– Obavlja i druge poslove po zahtevu nadzornika.

– Za svoj rad odgovara direktoru Odeljenja.

 

Veštine i kvalifikacije:

– Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti računarstva, elektrotehnike i računarstva;

– Najmanje 3 godine rukovodećeg radnog iskustva

– Duboko poznavanje oblasti informacionih tehnologija;

– Veštine komunikacije, planiranja rada i vođenja tima;

– Istraživačke, analitičke, evaluacione veštine i formulisanje preporuka i stručnih saveta;

– Sposobnost izvršavanja zadataka i poslova pod pritiskom;

– Poznavanje engleskog jezika.


Šef Službe za planiranje i praćenje projekata – (Broj izvođača 1)

Poslovi i odgovornosti:

– Rukovodilac Službe za planiranje i praćenje projekata, mora da obezbedi odgovarajuće upravljanje sektorom u skladu sa zakonskim zahtevima i najboljom stručnom praksom;

– Predlaže direktoru na saglasnost detaljan plan planiranja i praćenja projekata i uslužnog osoblja za ovu namenu.

– Rukovodilac Službe za planiranje i praćenje projekata u okviru svog rada zajedno sa osobljem izrađuje, planira, prati inspekciju za ispravno održavanje infrastrukture vodovodnih kanala, infrastrukture električne mreže, generatora i brana na godišnjem nivou. , kvartalno i mesečno;

– Planira, organizuje i nadgleda obavljanje radnih zadataka osoblja, kako bi sektor poslovao uredno;

– Osigurati da broj radnika, nivo opreme i sistema budu adekvatni za ispunjavanje funkcija Službe za planiranje i praćenje projekata IL objekata i infrastrukture.

– Osigurati da su radnici odgovarajuće kvalifikovani i obučeni, održavati pregled potreba za obukom i, po potrebi, predložiti organizovanje obuke u saradnji sa direktorom odeljenja i Službom za ljudske resurse;

– Osigurati uspostavljanje efektivnih aranžmana za operativnu interakciju sa drugim jedinicama u okviru Direkcije;

– Vodi evidenciju predmeta koje prihvata, dopunjava ih i dostavlja na arhiviranje;

– Predviđa okvirne troškove planiranih projekata;

– Predlaže plan na saglasnost direktoru, za ocenu performansi objekata (nakon izgradnje)

– Zajedno sa osobljem, nakon izgradnje objekata, brine i obezbeđuje zahteve izvršene izvedbe kako je predviđeno, neophodna merenja kao i ocenu performansi projekta.

– Doprinosi aktivnostima politike i donošenju odluka rukovodećeg tima Direkcije.

– Obavlja i druge poslove koje zahteva direktor Departmana za efikasno funkcionisanje Direkcije i preduzeća;

– Za svoj rad odgovara direktoru Sektora za planiranje i razvoj.

Veštine i kvalifikacije:

– Univerzitetsko obrazovanje Građevinarstvo, Konstruktivni/Hidro smer, Arhitektonski fakultet;

– Najmanje 5 godina iskustva u infrastrukturi nakon diplomiranja.

– Dobro poznavanje industrije – infrastrukture javnih usluga na lokalnom i regionalnom nivou.

– Komunikacione veštine, planiranje rada i vođenje tima;

– Istraživačke, analitičke, evaluacione veštine i formulisanje preporuka i stručnih saveta;

– Sposobnost izvršavanja zadataka i poslova pod pritiskom;

– Poznavanje rada na računaru softverskih aplikacija (AutoCad, Vord, Ekcel, Pover Point, Access, Internet);

-Poznavanje engleskog jezika.


Prevodilac – (Broj izvođača 1)

Poslovi i odgovornosti:

– Vrši direktne prevode i pisane materijale na engleskom, albanskom i srpskom jeziku;

– Izrađuje tekstove na gore navedenim jezicima;

– Odgovoran je za tačnost direktnih i pismenih prevoda;

– Vrši umnožavanje materijala;

– obavlja i druge poslove na zahtev pretpostavljenog, koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i veštinama stečenim radom, a koji su u vezi sa prirodom poslova ovog radnog mesta;

– O svom radu izveštava i odgovara načelniku službe.

Veštine i kvalifikacije:

– Univerzitetsko obrazovanje društvenih nauka, Filološki fakultet

– Poznavanje albanskog, srpskog i engleskog jezika (govorno i pismeno);

– Poznavanje računarskih programa;

– Radno iskustvo od najmanje 2 (dve) godine.

Uz prijavu za tražena radna mesta priložiti:

– Prijava/Zahtev za zapošljavanje

– CV;

– Overena diploma;

– Provera radnog iskustva:

– Uverenje koje nije u istrazi, ne starije od 6 meseci;

– Fotokopija lične karte;

Aplikacija postupak:

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu Preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene prijave zajedno sa kopijama sertifikata zahtevanih konkursom dostavljaju se na Centralnoj Direkciji V.P. “Ibar-Lepenac” – Priština ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.04.2024, u 16:00 časova.

Prijave podnete nakon unapred određenog roka se ne prihvataju, dok se nepotpune prijave odbijaju i izabrani kandidat će, po donošenju lekarskog uverenja, potpisati Ugovor o radu.

 

Tagged as: Burime njerzore, IT, Menaxher i zyres, Nderrmarja Hidroekonomike Iber Lepenci, Perkthyes, Perkthyese, prishtine, Prokurim, Shef i burimeve njerzore