KS Sigkos ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë proaktiv,  bashkëpunues dhe të përgjegjshëm, që të aplikojnë për pozitën në vijim. 

 • Vlerësues i dëmeve- 2 pozita

Detyrat dhe përgjegjësit

 • Proceson dhe trajton dëmet materiale te paraqitura nga i dëmtuari,
 • Inspekton te gjitha llojet e dëmeve materiale për te përcaktuar shkallen e demit,
 • Shqyrton fotografit dhe deklaratat dhe përpilon raporte mbi dëme,
 • Ne baze te gjykimit profesional cakton rezervën/vlerën e përafërt te demit,
 • Llogarit lartësinë e dëmeve te shkaktuara nga sigurimi TPL dhe vullnetare,
 • Përcakton përgjegjësin( fajësinë) sipas raportit policor dhe gjykimit profesional,
 • Pune te shpesh ne teren,
 • Bashkëpunon me koleget e departamentit gjate shqyrtimit te lendeve,
 • Kryen edhe pune te tjera ne kuadër te departamentit te trajtimit te dëmeve,

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë ne Fakultetin Teknik- drejtimi inxhinierisë, mekanikes dhe komunikacionit,
 • Preferohet 2 vite përvoje pune profesionale ne fushën e
 • vlerësimit te dëmeve materiale, auto pjesëve dhe veturave apo eksperienca te ngjashme,
 • Njohuri te mira kompjuterike, dhe te gjuhës angleze,
 • Aftësi te shkëlqyeshme te komunikimit, prezantimit dhe organizimit,
 • Të respektoj etikën, kulturën organizative dhe vlerat e kompanisë,
 • Të ketë vetë iniciativë, i/e gatshme për të marrë përgjegjësi shtesë në çdo moment,
 • Njohuri te shkëlqyeshme te tregut te auto pjesëve dhe automjeteve,
 • Njohuri te shkëlqyeshme ne fushën e riparimeve dhe ngjyrosjen e automjeteve,
 • Të ketë Patentë shoferi,

Procedura për aplikim: 

Kandidatët për këtë pozitë, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e tyre si: CV-në, letër motivimin, diplomën dhe dëshmitë tjera te kualifikimit, përvojën e punës, etj.

Kandidatët mund te aplikojnë duke dorëzuar dokumentet ne zarf te mbyllur ne adresën Kompania e Sigurimeve “SIGKOS”, Prishtinë, Kompleksi Riera Z10 Rruga Magjistrale Prishtine-Shkup, 10000, ose duke aplikuar online.

Afati i aplikimit është deri me datë: 27.02.2024.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

Tagged as: Inxhinieri, Komunikacion, Komunikim, Mekanike, organizim, Prezantim, prishtine, Sigkos, Vleresues i Demeve