Në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji nr.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, Komisioni i Auditimit të N.P.H “Ibër-Lepenc”   Sh.A., vendosi të shpall këtë:

KONKURS PUBLIK
Për plotësimin e një (1) pozite

 1. Titulli i punës: ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

Vendi: Prishtinë
Ndërmarrja: Ndërmarrja Publike Hidroekonomike “Ibër-Lepenc” Sh.A.
I përgjigjet: Komisionit të Auditimit
Mandati: 3 vite – me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Komisioni i Auditimit dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare , në ekonomi, juridik, administratë publike, financa publike apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Të ketë certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave (dëshmi);
 • Të këtë së paku 5 vite përvojë pune në fushën e auditimit/financave ose kontabilitetit. Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të jetë objektiv e i paanshëm;
 • Të ketë njohuri dhe kuptojë qëllimet, objektivat, planifikimin, organizimin dhe teknikat e auditimit të brendshëm; 
 • Përvojë në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar;
 • Aftësi për vlerësim të rrezikut, analizim, definim të problemeve dhe dhënie të rekomandimeve,
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks të veçantë Ligjin për NP dhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin e financave;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e ndërmarrjes; 
 • Aftësi për vlerësim të rrezikut, analizim, definim të problemeve dhe dhënie të rekomandimeve;
 • Plotësimi i kërkesave sipas Kodit të Etikës dhe praktikave të auditimit;
 • Nuk është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për kryerjen e veprës penale të dënueshme së paku gjashtë (6) muaj;
 • Preferohet njohja e mire e gjuhës angleze.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Asistimi dhe përkrahja e kompanisë dhe Komisionit të Auditimit, Bordit të Drejtorëve për të siguruar mbikëqyrjen adekuate të kontrollit të brendshëm;
 • Përpilimi i procedurave të auditimit, planit të auditimit të brendshëm për të gjitha transakcionet e kompanisë, konform objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të kompanisë të bazuara në legjislacion të aplikueshëm;
 • Vlerësim objektiv i shfrytëzimit efektiv të burimeve të kompanisë dhe dhënia e rekomandimeve adekuate për Komitetin e Auditimit dhe Menaxhmentin e kompanisë;
 • Verifikimi i përshtatshmërisë dhe funksionimit të rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim të garantojnë zbatimin nga kompania të të gjitha ligjeve të aplikueshme në Kosovë gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe punëve të saj dhe të sigurojë Komiteti të Auditimit çfarëdo vërejtje ose sugjerime të cilat i konsideron të nevojshme;
 • Verifikimi i rregullte i përshtatshmërisë dhe funksionimin e rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qëllim që të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni i kompanisë, përfshirë dokumentacionin financiar mbahen në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjin dhe që pasqyrat financiare-deklaratat vjetore financiare të përgatiten në mënyrë të rregullte;
 • Analiza sistematike e proceseve të biznesit dhe kontrolleve të ndërlidhura me to;
 • Raportimi i rregulltë para Komiteti të Auditimit dhe përmbushja e çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga Komiteti i Auditimit;
 • Udhëheq dhe menaxhon organizimin e brendshëm të Njësisë së Auditimit të Brendshëm;
 • Planifikon, organizon dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e Njësisë së Auditimit të Brendshëm; 
 • Përcakton llojet dhe teknikat që do të përdoren në auditimin e brendshëm në secilin rast bazuar në legjislacionin në fuqi, praktikat më të mira, njohuritë profesionale dhe përvojën; 
 • Monitoron përgjegjjet e menaxhmentit dhe implementimin e të gjitha rekomandimeve nga Komiteti i Auditimit;  
 • Me qëllim të ruajtjes së pavarësisë dhe objektivitetit të tij nuk merr përgjegjësi menaxheriale për implementim por jep rekomandime të natyrës këshillëdhënëse;
 • Për punën e tij i përgjigjet Komisionit të Auditimit;

Procedura për aplikim:

 • Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim:
 • Aplikacioni i cili mund të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë (www.iber-lepenc.org);
 • Një C.V. e detajuar (preferohet në shabllonin Europass);
 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës;
 • Letër motivimi (maksimum 500 fjalë);
 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • Kopjet e certifikimeve përkatëse;
 • Dëshmi për përvojën e punës/vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • Pasqyrat e kontributeve pensionale (nuk kërkohet për përvojat e punës para themelimit të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, dhe për ato përvoja kur punëdhënësit nuk kanë qenë të detyruar të paguajnë në këtë institucion);
 • Deklarata nën betim sipas neneve 17.1 dhe 17.2 të Ligjit të NP e cila mundë të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë;
 • Certifikatë nga gjykata kompetente që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe që nuk është i dënuar për kryerjen e ndonjë vepre penale (jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e lëshimit);

Konkursi mbetët i hapur tridhjetë (30) ditë kalendarike, afati i fundit për aplikim është  21.06.2024, deri në ora 16:00h CET.

Vërejtje: Kandidatët me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit, do të refuzohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.

* Aplikacionet mund të merren në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në Drejtorinë Qendrore të N.H., Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose në zarf të mbyllur.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve fillon me datë 23.05.2024 dhe përfundon me 21.06.2024 në ora 16:00

Konkursi mbetët i hapur tridhjetë (30) ditë kalendarike.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës pas sjelljes së certifikatës mjekësore.

Vërejtje: Kandidatët me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit, do të refuzohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.


Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 17, u vezi sa članom 21 Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. /L-009 za NP, Komisija za reviziju NP “Ibar-Lepenac” D.D ., i odlučila da ovo saopšti:

JAVNI KONKURS
Za ispunjenje (1) pozicije

 1. Naziv radnog mesta: SLUŽBENIK ZA INTERNU REVIZIJU

Mesto: Priština
Preduzeće: Javno vodoprivredno preduzeće “Iber-Lepenac” D.D.
Odgovara: Komitet za reviziju

Mandat: 3 godine – sa mogućnošću produženja

Zahtevan uslovi i kvalifikacije:


Komisija za reviziju želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (k) i ( l) Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje za predmetno radno mesto. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Kandidat mora imati univerzitetsku diplomu iz ekonomije, prava, javne uprave, javnih finansija ili drugih oblasti studija relevantnih za sektor koji će biti predmet revizije. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije;
 • Da ima sertifikat internog revizora u javnom sektoru, izdat od strane Ministarstva finansija ili sertifikat za internog revizora u javnom sektoru od bilo koje relevantne međunarodne ili domaće institucije u skladu sa kriterijumima koje izdaje ministar finansija (dokaz);
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti revizije/finansije ili računovodstva. Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim preduzećima/korporacijama velike veličine i složenosti;
 • Imati visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Budite objektivni i nepristrasni;
 • Da poseduju znanje i razumeju ciljeve, planiranje, organizaciju i tehnike interne revizije;
 • Iskustvo u tumačenju Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja;
 • Sposobnost procene rizika, analize, definisanja problema i davanja preporuka,
 • Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP i druge zakone koji se odnose na unutrašnju kontrolu i finansijsko upravljanje;
 • Odlične veštine komunikacije i saradnje sa menadžmentom i osobljem kompanije;
 • Sposobnost procene rizika, analize, definisanja problema i davanja preporuka;
 • Ispunjavanje uslova u skladu sa Etičkim kodeksom i revizorskim praksama;
 • Nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je kažnjivo najmanje šest (6) meseci;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika je poželjno.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Pomoć i podrška kompaniji i Komitetu za reviziju, Upravnom odboru u obezbeđivanju adekvatnog nadzora unutrašnje kontrole;
 • Sastavljanje revizorskih procedura, plan interne revizije za sve transakcije kompanije, u skladu sa ciljevima interne kontrole, politikama kompanije i procedurama zasnovanim na važećim zakonima;
 • Objektivnu procenu efektivnog korišćenja resursa preduzeća i davanje adekvatnih preporuka Odboru za reviziju i Upravi preduzeća;
 • Provera prikladnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju primenu svih važećih zakona na Kosovu tokom obavljanja delatnosti i rada kompanije i da daju Komitetu za reviziju sve primedbe ili sugestije koje smatra neophodnim;
 • Redovna provera podobnosti i pravilnog rada sistema i procedura koje imaju za cilj da obezbede da se knjige i dokumentacija preduzeća, uključujući finansijsku dokumentaciju, vode u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonom i da finansijski izveštaji – godišnji finansijski izveštaji pripremaju se redovno;
 • Sistematska analiza poslovnih procesa i povezanih kontrola;
 • Redovno izveštavanje Komiteta za reviziju i ispunjavanje svih drugih zadataka koje odredi Komisija za reviziju;
 • Vodi i upravlja unutrašnjom organizacijom Jedinice za unutrašnju reviziju;
 • Planira, organizuje i nadgleda sve aktivnosti Jedinice za unutrašnju reviziju;
 • Određuje vrste i tehnike koje će se koristiti u internoj reviziji u svakom slučaju na osnovu zakona na snazi, najbolje prakse, stručnog znanja i iskustva;
 • Prati odgovore menadžmenta i sprovođenje svih preporuka Komisije za reviziju;
 • Da bi sačuvao svoju nezavisnost i objektivnost, ne preuzima menadžersku odgovornost za implementaciju, već daje preporuke savetodavne prirode;
 • Za svoj rad odgovara Komitetu za reviziju;

Procedura za prijavu:

 • Dokumentacija koja se podnosi za prijavu:
 • Aplikacija koja se može preuzeti sa sajta Kompanije (vvv.iber-lepenc.org);
 • C.V. detaljan (po mogućnosti u Europass šablonu);
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči);
 • Kopije diploma o školskoj spremi, nostrifikacija za diplome stečene u inostranstvu;
 • Kopije relevantnih sertifikata;
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležnog zavoda za zapošljavanje, kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);

Konkurs ostaje otvoren trideset (30) kalendarskih dana, a rok za prijavu je 21.06.2024 godine do 16:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Napomena: Kandidati sa nekompletnom, nekompletnom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće odbijeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i uđu u uži izbor.

Rok za podnošenje prijava počinje 23.05.2024 i završava se 21.06.2024 u 16:00 časova. Konkurs je ostao otvoren trideset (30) kalendarskih dana.

Prijave podnete posle unapred određenog roka se ne prihvataju, dok se nepotpune prijave odbijaju i izabrani kandidat će po donošenju lekarskog uverenja potpisati Ugovor o radu.

Napomena: Kandidati sa nekompletnom, nekompletnom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće odbijeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i uđu u uži izbor.

Tagged as: Auditim, Auditim i brendshem, Ekonomi, Financa, Iber Lepenc, prishtine, Zyrtar, Zyrtare