Konkurs për vende të lira pune

Ndërmarrja Kulinare shpk me seli në Graçanicë është ndërmarrje që furnizon sektorin e gastronomisë me pajisje dhe vegla hoteliere. Në kuadër të zgjerimit të aktiviteteve të saja, shpall konkurs për këto vende të lira pune:

 1. Pozita: Zyrtar/e per Burime Njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe zbaton politikat dhe procedurat e BNJ në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret e punës
 • Në bashkëpunim me departmentin përkatës identifikon nevojat për punësim
 • Udhëheq procesin e rekrutimit, selektimit, intervistimit dhe të punësimit
 • Identifikon nevojat për trajnim dhe koordinon programet e trajnimit dhe zhvillimit
 • Mbështet procesin e vlerësimit të performancës
 • Mirëmban marrëdhëniet me punonjësit dhe promovon kulturë pozitive në vendin e punës
 • Administron listën e pagave dhe siguron saktësinë e të dhënave

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në Menaxhim të Burimeve Njerëzore, Administrim Biznesi apo Certifikatë relevante në Burime Njerëzore
 • Njohuri të theksuara të ligjeve dhe rregulloreve të punës
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikimi
 • Përvojë përkatëse së paku 2 vite në pozitë të ngjajshme
 • I/e gatshëm për pune ekipore

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë CV-në duke cekur për pozitën që aplikon, së bashku me dokumentacionin përkrahës në email adresën zyrtare [email protected] deri në afatin e caktuar apo përmes butonit “Apliko Këtu”

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen në intervistë.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Administrim Biznesi, BNj, Burime Njerezore, HR, Kulinare, Menaxhim, Rekrutim, Zyrtar, Zyrtare