NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, rishpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

Zyrtar i lartë kundër mashtrimit me kartela në Sektorin për Kartela dhe E-banking ( një vend pune);

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Obligohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet të ketë së paku 3 vjet përvojë pune në institucione financiare
 • Obligohet të ketë paku 1 vit përvojë pune, në punët dhe detyrat për parandalim të mashtrimit me kartela;
 • Aftësi të theksuara në të kuptuarit e biznesit me kartela dhe përvojë në administrimin dhe parandalimin mashtrimit më kartela;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në software anti-fraud e të ngjashme;
 • Aftësi të mira analitike dhe komunikuese;
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze.

 PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përcjellja e kërkesave dhe standardeve të sigurisë të mbajtësve të licencave (MC, Visa) dhe propozimi dhe zbatimi i masave të nevojshme,
 • Përcjellja e alerteve dhe risqeve që vine nga palët e ndërlidhura (MC, Visa, qendra procesuese etj. ) dhe propozimi dhe zbatimin e masave të nevojshme,
 • Inicimin e zbatimit të ndryshimeve, që rrjedhin nga rregullat e reja të mbajtësve të licencave apo synimi për të përmirësuar operimet;
 • Përgatitja dhe azhurnimi i dokumenteve strategjike dhe akteve tjera të Bankës që kanë të bëjnë me menaxhimin e riskut në operimet me kartela (politikat, strategjitë, doracakët, etj….),
 • Vendosja e parametrave për monitorimin e mbajtësve të kartelave dhe afaristëve (parametrave shtesë / kërkesave për monitorim në Qendrën e thirrjeve, rregullat e reja afariste në aplikim për monitorimin e përditshëm dhe zhvillimet shtesë…), si dhe posedimi dhe ruajtja e parametrave Stand-In për MC dhe Visa;
 • Posedimi dhe ruajtja e aplikacionit për monitorimin e përditshëm (DMS) dhe pjesës së përdoruesve të Rregullores  (Risive, kërkesave për zhvillime shtesë …);
 • Inicimi i ndryshimeve në Rregulloret e tjera nga fusha e operimeve me kartela (Bankomate dhe POS terminale) dhe përgatitja e bazave për ndryshimet e nevojshme (Doracaku për komercialistët, Manuali për PM, lidhja e kontratave me afaristët, …);
 • Përpilimi i raporteve mbi mashtrimet me kartela: çdo tre muaj, dy herë në vit dhe vjetore për Komitetin për Siguri dhe Bordin Udhëheqës të Bankës;
 • Paraqitja para gjykatës dhe përgatitja e kërkesave- pretendimeve në para (pecuniary claims) si dhe bashkëpunimi dhe komunikimi me subjektet e jashtme: policinë, bankat e tjera, MasterCard, Visa dhe njësitë e tjera organizative në Bankë;
 • Person kontaktues për çështjet e sigurisë për qendrën e procesimit Bankart, MC dhe Visa, koordinimin e masave përkatëse varësisht nga situata (veprimet në rast incidenti), dhe SHBK;
 • Përgatitja e raporteve mujore, kuartale dhe vjetore te Sektorit të Kartelave dhe E-Banking lidhur me planin dhe realizimin e targeteve të parashikuara me kartela për nevoja të këshillave te brendshme te Bankës.
 • Kryen edhe punë dhe detyra tjera sipas fushëveprimit të vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune, deri më 16 shkurt 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.

Tagged as: Adminstrim Biznesi, Anti Fraud, E banking, Ekonomi, Finance, Komunikim, Kontabilitet, Nlb banka, prishtine, Sektori per Kartela, Zyrtar, Zyrtar i larte