Shield Recruitment & HR kërkon një Zyrtar për Njih Klientin Tënd dhe Monitorimin e Sanksioneve (1 vend pune) për klientin e saj, një ndër institucionet më të mëdha dhe të konsoliduara bankare në vend.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjëse për përgatitjen e kërkesave për informata nga BQK, NjIF, AKP, AKK, AKI, Gjykata, Policia e Kosovës, EULEX;
 • Monitoron implementimin e Politikave dhe Procedurave të brendshme për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
 • Pergjegjese per monitorimin e sanksioneve vendore dhe nderkombetare (Sanction Screening);
 • Përdor sistemet e bankës për monitorimin e klientëve (AML Moduli, WorldCheck, Swift, CIF) ;
 • Këshillon degët dhe punonjësit mbi hapjen e llogarive të klientëve dhe klasifikimin e tyre në bazë të rrezikshmërisë;
 • Kontrollon klientat a gjenden ne listat e zeza duke përdorur World Check dhe listat e brendshme;
 • Përmbush kërkesat për informata nga BQK, NjIF, Gjykata, Policia e Kosovës, AKI;
 • Përgjegjëse për klasifikimin dhe ri klasifikimin e klientëve në bazë të rrezikshmërisë;
 • Përgatit dhe zbaton planin e aprovuar vjetor të monitorimit dhe trajnimit për punonjësit mbi zbatimin e politikave dhe procedurave për PPP/FT;
 • Këshillon degët dhe punonjësit e Bankës në zbatimin politikave dhe procedurave, me fokus në identifikimin klientëve apo transaksioneve të dyshimta lidhur me PPP/FT;
 • Kontrollimi i swift transaksioneve;
 • Monitoron transaksionet ditore dhe mbledhë informata për transaksionet dyshimta dhe jo të rregullta, asiston në analizat e tyre dhe evidenton, transaksionet e dyshimta
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Kualifikimet;

 • Fakulteti Juridik ose  Ekonomik;
 • Mbi 1 vit përvojë pune në institucione financiare;
 • Njohja e mirë e Gjuhës Anglez;
 • Njohja e punës me kompjuterë;
 • Aftësi të komunikimit;
 • Aftësi analitike;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 20 Shkurt 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

Tagged as: Banke, Ekonomik, Institucione financiare, Juridik, Kyc, Monitorim, Njih Klientin, prishtine, Sanksione, Shield Recruitment, Zyrtar